sábado, 11 de junio de 2011

Concentración-Protesta contra la Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona: Graus, Glorieta de Joaquín Costa, sábado 18 de junio, 12 horas

De acuerdo con lo decidido en la última asamblea de Puente de Montañana, la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica convoca a los afectados a una concentración en protesta contra el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, que tendrá lugar en la Glorieta de Joaquín Costa de Graus el próximo sábado 18 de junio a las 12 horas.


No faltéis a esta cita pues, aunque resulte triste decirlo, los hechos demuestran que solo con la razón (esto es, a través de nuestras alegaciones) es difícil que venzamos a una empresa como Red Eléctrica de España que actúa con una prepotencia y despotismo impropios de un estado que se considera democrático. Además, ya es hora de tapar la boca a aquellos que defienden este proyecto (que amenaza con acabar con todas las posibilidades de desarrollo de nuestras comarcas y pueblos) aludiendo a una presunta falta de oposición social. Podrán ignorar nuestros tres años de lucha (de los que da cuenta este blog) haciéndonos el vacío en los grandes medios de comunicación, pero difícilmente podrán permanecer ciegos si tomamos la calle y decimos bien alto que no queremos esta línea, que no aporta nada a nuestras tierras salvo enfermedades, destrucción del medio ambiente y de nuestras posibilidades de desarrollo y que, por tanto, solo nos traerá paro y despoblación.
Que no cunda el desánimo ni la apatía.
Pese a todo lo que algunos dijeron, todo demuestra que el proyecto de Autopista Eléctrica sigue adelante con trampas y desinformación.
Parémoslo por nuestro futuro y por el de nuestros hijos.


D'acord amb el decidit en l'última assemblea de Pont de Montanyana, la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica convoca als afectats a una concentració en protesta contra el projecte d'Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona, que tindrà lloc en la Glorieta de Joaquín Costa de Graus dissabte vinent 18 de juny a les 12 hores.
No falteu a aquesta cita doncs, encara que resulti trist dir-ho, els fets demostren que només amb la raó (això és, a través de les nostres al·legacions) és difícil que vencem a una empresa com a Red Eléctrica de España que actua amb una prepotència i despotisme impropis d'un estat que es considera democràtic. A més, ja és hora de tapar la boca a aquells que defensen aquest projecte (que amenaça amb acabar amb totes les possibilitats de desenvolupament de les nostres comarques i pobles) al·ludint a una presumpta falta d'oposició social. Podran ignorar els nostres tres anys de lluita (dels quals dona fe aquest blog) fent-nos el buit en els grans mitjans de comunicació, però difícilment podran romandre cecs si sortim al carrer i diem ben alt que no volem aquesta línia, que no aporta rés a les nostres terres excepte malalties, destrucció del medi ambient i de les nostres possibilitats de desenvolupament i que, per tant, només ens portarà atur i despoblació.

Altres territoris han demostrat que podem parar-los amb la nostra contestació social.
Que no condeixi el descoratjament ni l'apatia.
Malgrat tot el que alguns van dir, tot demostra que el projecte d'Autopista Elèctrica segueix avanci amb paranys i desinformació.
Parem-ho pel nostre futur i pel dels nostres fills.

Reunión de vecinos en Pueyo de Marguillén para preparar alegaciones: mañana domingo 12 de junio en el Local Social a las 20 horas

Infografía realizada a partir de la cartografía presentada en el Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la Autopista Eléctrica en la que quedan señalados (con un área remarcada en verde y los iconos de las manos que apuntan con su índice) las viviendas y núcleos habitados en la zona de Pueyo de Marguillén-La Puebla del Mon. Se ha incluido en algunos puntos la escala del mapa usado como referencia y se ha remarcado en amarillo (de forma aproximada) el área de 600 metros de distancia mínima de seguridad en virtud del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN (hacer click para ampliar).

Acaba de ser anunciada en el blog de Pueyo, donde podéis encontrar toda la información detallada:

Acaba de ser anunciada en el blog de Pueyo, on podeu trobar tota la informació detallada:

Modelos de cartas de solicitud de suspensión de fase de información pública y de alegaciones contra la Autopista Eléctrica (Pallars)


Como ya os dijimos hace unos días, hemos creado una página en este blog para recoger en ella plantillas con alegaciones tipo de manera que, simplemente, descargándolas y personalizándolas, todo afectado (asociación o particular) pueda fácilmente alegar dentro del limitado plazo establecido para ello. De momento, sólo teníamos alegaciones tipo para la zona del municipio de Graus (aunque, como ya os anunciamos, esperamos tener un modelo básico para cualquier zona este próximo miércoles).
Por otra parte, hoy mismo nos han enviado nuestros compañeros del Pallars una serie de modelos muy sencillos y muy fáciles de distribuir y personalizar, adaptados, lógicamente, al territorio catalán afectado por el proyecto de Autopista Eléctrica.
Os ofrecemos al pie de la entrada los enlaces para la descarga de estos documentos junto con el mail que nos envían, que da cuenta de la situación en la que nos encontramos, de las razones por las que nos oponemos al proyecto de Autopista Eléctrica y de los medios que tenemos en este momento para poder oponernos a ella, aclarando la forma en que deben dirigirse a la administración.
Conviene, obviamente, que se dé la máxima difusión a este mail y a los documentos que van asociados a él, que también se recogen ya en la página a la que antes nos referíamos.

Com ja us vam dir fa uns dies, hem creat una pàgina en aquest blog per recollir-hi plantilles amb al·legacions tipus de manera que, simplement, descarregant-les i personalitzant-les, tot afectat (associació o particular) pugui fàcilment al·legar dins del limitat termini establert per a això. De moment, només teníem al·legacions tipus per a la zona del municipi de Graus (encara que, com ja us anunciem, esperem tenir un model bàsic per a qualsevol zona aquest proper dimecres).
D'altra banda, avui mateix ens han enviat els nostres companys del Pallars una seriï de models molt senzills i molt fàcils de distribuir i personalitzar, adaptats, lògicament, al territori català afectat pel projecte d'Autopista Elèctrica.
Us oferim al peu de l'entrada
els enllaços per a la descàrrega d'aquests documents juntament amb el mail que ens envien, que posa de manifest la situació en que ens trobem, de les raons per les quals ens oposem al projecte d'Autopista Elèctrica i dels mitjans que tenim en aquest moment per poder oposar-nos a ella, aclarint la forma en què han de dirigir-se a l'administració.
Convé, òbviament, que es doni la màxima difusió a aquest mail i als documents que van associats a ell, que també es recullen ja a la pàgina a la qual abans ens referíem.

Mapa (elaborado a partir del presente en el EIA del proyecto de Autopista Eléctrica) en el que se puede observar la afección por Contaminación Acústica en la zona del Pallars Jussà que atravesaría la línea (hacer click para ampliar)
Nomes queden 15 dies per aturar l'Autopista Elèctrica!!!! Indigna't i mou-te contra la MAT!!
Llegeix-t'he això:
Red Eléctrica Espanyola ja ha posat a informació pública el projecte del traçat de la MAT "Peñalba-Arnero-Isona", i ho han fet en les dates de constitució dels ajuntaments, de manera que aquests tenen poc marge per presentar les al·legacions. T'adjunto en aquest mail el document per presentar la teva al·legació. Si no saps de que va o encara no n'estàs convençut/da... llegeix-te el que segueix:
 • Per què NO la necessitem?
  • Perquè al territori produïm més energia de la que consumim.
  • Perquè al Pallars Jussà ja hi ha 7 línies d’alta tensió que sumen un total de gairebé 350 Km.
 • Per què diuen que la volen FER?
  • Per evitar errades del subministrament (recordeu grans problemes de subministrament els darrers anys?)
  • Per connectar Aragó i Catalunya elèctricament (ja hi ha 3 línies que ens connecten)
  • Per a assegurar el manteniment de l'AVE (i mentrestant, nosaltres tenim una sola línia de tren que descarrila...)
 • Què ens suposaria la MAT al Pallars?
  • Un fort impacte visual: imagina’t una torre de l’alçada de 66 i 75 metres (un edifici de 16 plantes) en llocs com el Castell de Mur, l’Espona o els Masos de Llimiana.
  • Una agressió mediambiental irreversible: tala dels boscos col·lindants a la línia, perill de col·lisió de les aus i major risc d’erosió i pèrdua de sòl durant la realització de l’obra.
  • Possibles efectes en la salut: hi ha estudis mèdics a nivell internacional que relacionen algunes malalties amb els camps electromagnètics que creen aquestes torres.
 • Què en trauríem?
  • RES DE BO, la MAT limitaria el possible desenvolupament del turisme a la nostra comarca, una de les poques oportunitats de créixer econòmicament.
  • Aquest projecte NO CREA llocs de treball NI infraestructures d’ús per al territori.
 • Per què aquí?
  • Perquè som pocs?
  • Perquè estem callats?
DEMOSTREM QUE POTSER SOM POCS PERÒ QUE FAREM MOLT SOROLL.

ATURAR LA MAT ÉS POSSIBLE!!!

El transvasament de l’Ebre, l’abocador de la Conca de Barberà, la MAT de Gasteiz-Castejón al País Basc...
SI ELLS HAN POGUT, NOSALTRES TAMBÉ!!!!!
ACTUEM!

Hem de presentar el màxim d’al·legacions possibles abans del 22 de JUNY i ens calen per triplicat. Els anys 1999 i 2005 dos projectes similars de Red Eléctrica Espanyola van ser desestimats pel Tribunal Suprem. ATUREM-LA JA!
Cal signar els documents per triplicat i presentar-los als punts de recollida.

Al Pallars Jussà a Tremp:
Centre Cívic Tarraquet: c/ Alcalde Rosell, 8-10 baixos 25620 (TREMP)
Al Pallars Sobirà a Sort:
Ateneu de la Muntanya: Plaça Major nº 5 25560 (SORT)
Per qualsevol dubte truqueu al telf.:
696 53 51 99 / 698 85 56 61
Enllaços de descàrrega dels documents:

jueves, 9 de junio de 2011

Red Eléctrica de España y el Ministerio de Industria obtienen un accésit en los Premios ATILA HUESCA 2011


Con ocasión de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha hecho pública la concesión de los Premios Atila Huesca 2011 para distinguir y denunciar a aquellas empresas, personas o entidades que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente de la provincia de Huesca.
Los premios, que tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, han sido concedidos a la Empresa JETPROM (Premio Atila Huesca 2011), por pretender poner en marcha dos canteras en la Sierra de la Carrodilla y a Anabel Lasheras, Directora General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de Aragón (Premio Caballo de Atila Huesca 2011) en reconocimiento a la mala gestión medioambiental del Gobierno de Aragón en la provincia, especialmente en lo concerniente a esa dirección general.
El jurado ha considerado también otorgar un accésit a Red Eléctrica de España y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por continuar con el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona (antigua Aragón-Cazaril) e iniciar un proceso de información pública en un periodo de cambio de gobierno y, por tanto, de inactividad de las instituciones (Cortes de Aragón, Diputación Provincial, Comarcas y ayuntamientos afectados), que se vienen oponiendo al proyecto.

En ocasió de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, Ecologistas en Acción ha fet pública la concessió dels Premis Atila Huesca 2011 per distingir i denunciar a aquelles empreses, persones o entitats que més hagin destacat per la seva contribució a la destrucció del medi ambient de la província d'Osca.
Els premis, que tenen dues categories denominades “Atila” i “Caballo de Atila”, han estat concedits a l'Empresa JETPROM (Premi Atila Huesca 2011), per pretendre engegar dues pedreres en la Serra de la Carrodilla i a Anabel Lasheras, Directora General de Desenvolupament Sostenible i Biodiversitat del Govern d'Aragó (Premio Caballo de Atila Huesca 2011) en reconeixement a la mala gestió mediambiental del Govern d'Aragó a la província, especialment pel que concerneix aquesta direcció general.
El jurat ha considerat també atorgar un accèssit a Red Eléctrica de España i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per continuar amb el projecte d'Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona (antiga Aragón-Cazaril) i iniciar un procés d'informació pública en un període de canvi de govern i, per tant, d'inactivitat de les institucions (Corts d'Aragó, Diputació Provincial, Comarques i ajuntaments afectats), que es vénen oposant al projecte.


Charla informativa sobre la Autopista Eléctrica en Capella: Centro Social, miércoles 15 de junio, 20 horas

Torre de alta tensión de la Aragón-Cazaril, que quiere reutilizar Red Eléctrica de España para su Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, sobre la sierra del Castillo de Laguarres en las cercanías de Capella

El próximo miércoles 15 de junio, a las 20 horas tendrá lugar en el Centro Social de Capella una nueva charla acerca del proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona (400 KV), nueva denominación con la que Red Eléctrica de España quiere volver a reeditar una primera fase de la Aragón-Cazaril, repitiendo en esencia el trazado de su proyecto Graus-Sallente, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que lo anuló.
Consideramos muy importante la asistencia a este evento, organizado por los Ayuntamientos de Capella y Lascuarre con la colaboración de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, pues, además de informar sobre el proyecto y las afecciones que supondría para estos municipios y su entorno (los núcleos agregados del municipio de Graus y el municipio de Tolva, que verían muy comprometido su futuro en caso de salir adelante la línea), se ofrecerá a los afectados un modelo de alegaciones para facilitar su participación en la fase de información y participación pública (recordad que el plazo para alegar es de 30 días hábiles contando desde el pasado 20 de mayo).

NO FALTÉIS


¡AUTOPISTA ELÉCTRICA NO!
¡PUEBLOS VIVOS!

Dimecres que ve 15 de juny, a les 20 hores tindrà lloc en el Centre Social de Capella una nova xerrada sobre el projecte d'Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona (400 KV), nova denominació amb la qual Red Eléctrica de España vol tornar a reeditar una primera fase de l'Aragón-Cazaril, repetint en essència el traçat del seu projecte Graus-Sallente, malgrat la sentència del Tribunal Suprem que ho va anul·lar.
Considerem molt important l'assistència a aquest esdeveniment, organitzat pels Ajuntaments de Capella i Llascuarre amb la col·laboració de la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica,
doncs, a més d'informar sobre el projecte i les afeccions que suposaria per a aquests municipis i el seu entorn (els nuclis agregats del municipi de Graus i el municipi de Tolva, que veurien molt compromès el seu futur en cas de tirar endavant la línia), s'oferirà als afectats un model d'al·legacions per facilitar la seva participació en la fase d'informació i participació pública (recordeu que el termini per al·legar és de 30 dies hàbils explicant des del passat 20 de maig).

NO FALTEU

AUTOPISTA ELÈCTRICA NO!
POBLES VIUS!

miércoles, 8 de junio de 2011

Acta de la asamblea de ayer en Tremp: se acuerda la celebración de una asamblea general el próximo viernes 17 de junio, en la que se acordarán acciones de protesta contra la Autopista Eléctrica

(hacer click para ampliar)

Con una asistencia de unas veinte personas, se llevó a cabo la asamblea celebrada ayer en Tremp, de la que os informábamos en fechas recientes. En ella, se informó del proceso de alegaciones y de las cartas para solicitar la suspensión temporal del plazo para presentar dichas alegaciones; asimismo, se puso en común también un modelo de alegaciones tipo para El Pallars que, esperamos poder colgar en breve en la sección que hemos abierto para este fin.
Se aprobó también ponerse urgentemente en contacto con diversas entidades, enviándoles estos mismos modelos y la información pertinente para su uso.
Se acordó igualmente convocar una asamblea general el próximo viernes 17 de junio a las 20 horas en el Museo de Ciencias de Tremp, con el propósito de informar a la población y convocar un acto de protesta (al respecto, el grupo de trabajo creado para este fin, se reúne hoy también en Aragón para la organización de acciones de protesta, de las que os informaremos en breve).
Por último, se acordó recoger alegaciones (de esta zona) para su presentación, con fecha límite el próximo 22 de junio.

Amb una assistència d'unes vint persones, es va dur a terme l'assemblea celebrada ahir a Tremp, de la qual us informàvem en dates recents. En ella, es va informar del procés d'al·legacions i de les cartes per sol·licitar la suspensió temporal del termini per presentar aquestes al·legacions; també, es va posar en comú un model d'al·legacions tipus pel Pallars que, esperem poder penjar en breu en la secció que hem obert per a aquesta fi.
Es va aprovar també posar-se urgentment en contacte amb diverses entitats, enviant-los aquests mateixos models i la informació pertinent per al seu ús.
Es va acordar igualment convocar una assemblea general divendres que ve 17 de juny a les 20 hores en el Museu de Ciències de Tremp, amb el propòsit d'informar a la població i convocar un acte de protesta (sobre aquest tema, el grup de treball creat per amb aquesta finalitart, es reuneix avui també a l'Aragó per a l'organització d'accions de protesta, de les quals us informarem en breu).
Finalment, es va acordar recollir al·legacions (d'aquesta zona) per a la seva presentació, amb data límit el proper 22 de juny.

lunes, 6 de junio de 2011

Izquierda Unida pregunta en Bruselas por la Autopista Eléctrica

Nuestros compañeros de Izquierda Unida acaban de mandarnos esta nota de prensa (haced click en las imágenes para ampliarlas) que han emitido hoy informando de la solicitud que ha hecho a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que haga una valoración sobre las afecciones medioambientales que causaría el proyecto de la Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona y otra sobre la adecuación de este mismo proyecto al Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 1 de marzo de 2008.
En la misma nota, Izquierda Unida, expresa su intención de hacer todo lo posible para parar este proyecto, que considera, como venimos defendiendo en este blog, que choca frontalmente con la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el antiguo proyecto Graus-Sallente, cuyo trazado repite en esencia la Autopista Eléctrica que planea Red Eléctrica de España, que, de llevarse adelante, supondría un enorme descalabro económico para las tierras que pretende atravesar.Els nostres companys d'Izquierda Unida acaben d'enviar-nos aquesta nota de premsa (feu clic en les imatges per ampliar-les) que han emès avui informant de la sol·licitud que ha fet a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu perquè faci una valoració sobre les afeccions mediambientals que causaria el projecte de l'Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona i una altra sobre l'adequació d'aquest mateix projecte al Conveni Europeu del Paisatge, ratificat per Espanya l'1 de març de 2008.
En la mateixa nota, Izquierda Unida, expressa la seva intenció de fer tot el possible per parar aquest projecte, que considera, com estem defensant en aquest blog, que xoca frontalment amb la sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar l'antic projecte Graus-Sallente, el traçat del qual repeteix en essència l'Autopista Elèctrica que planeja Red Eléctrica de España, que, de portar-se endavant, suposaria un enorme daltabaix econòmic per a les terres que pretén travessar.

domingo, 5 de junio de 2011

CREADA UNA PÁGINA PARA PONER EN COMÚN MODELOS DE ALEGACIONES

Podéis encontrarla en este mismo blog (ver barra lateral derecha con las páginas existentes) o pinchando en el siguiente enlace:


Eso sí, antes de hacer uso de los modelos que allí acabamos de cargar y de los que periódicamente iremos dejando, leed con atención las recomendaciones que se dan para su correcto uso.

Podeu trobar-la en aquest mateix bloc (veure barra lateral dreta amb les pàgines existents) o clicant al següent enllaç:


Això sí, abans de fer ús dels models que hi acabem de carregar i dels que periòdicament anirem deixant, llegiu amb atenció les recomanacions que es donen per al seu correcte ús.

Asamblea de la Plataforma en el Pallars: martes 7 de junio, Centre Cívic Tarraquet, 19 horas

(haced click para ampliar)

Se ha convocado esta asamblea, como queda dicho, el próximo martes 7 de junio a las 19 horas, en el Centre Cívic Tarraquet de Tremp, para poner ya en marcha una campaña de carteles y pancartas y difundir modelos de alegaciones y cartas de solicitud de suspensión de la fase de exposición pública.
No faltéis, es urgente una movilización de todos los afectados contra los abusos de poder y la Autopista Eléctrica.

S'ha convocat aquesta assemblea, com ja hem dit, dimarts vinent 7 de juny a les 19 hores, al Centre Cívic Tarraquet de Tremp, per posar ja en marxa una campanya de cartells i pancartes i difondre models d'al·legacions i cartes de sol·licitud de suspensió de la fase d'exposició pública.
No hi falteu, és urgent una mobilització de tots els afectats contra els abusos de poder i l'Autopista Elèctrica.

Novedades después de una semana alegando

Fragmento del mapa del Estudio de Impacto Ambiental de la Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona con los niveles de Contaminación Acústica generados por esta infraestructura, que demuestra cómo el trazado propuesto podría cabar con cualquier posibilidad de desarrollo e incluso con el propio futuro de muchas poblaciones por las que pasaría la línea proyectada. En este caso, se observa cómo Pueyo de Marguillén y La Puebla del Mon tendrían que soportar un futuro con un zumbido continuo de 30 decibelios.

Antes de nada, pediros disculpas por el silencio de estos días, que se ha debido a que todos los que nos encargamos de la redacción de este blog formamos parte del grupo de trabajo creado para formular alegaciones y, lógicamente, debido a la urgencia del asunto, hemos estado totalmente volcados en esta tarea. Tenemos ya un par de modelos acabados, centrados en la zona afectada del municipio de Graus, y estamos a la espera de que el resto de compañeros, en especial los más expertos en estas materias, los revisen para empezar a colgarlos en este blog (tanto como modelos para una zona determinada como, desgajando los aspectos de carácter general, como modelos para todo el recorrido por apartados: afecciones a la salud, al medioambiente, al paisaje...).


Volumen que ocupa la información (anteproyecto y EIA) sobre la que hay que fundamentar las alegaciones. ¿Alguien cree que es posible responder en 30 dias? ¿No es esto una auténtica burla al artículo 9.2 de nuestra Constitución, que asegura el derecho a la participación pública de los ciudadanos e insta a las administraciones a facilitarlo?

La experiencia, eso sí, está resultando aterradora. No es que nos pille por sorpresa lo que vamos encontrando pues ya lo dijimos desde el inicio de nuestra lucha contra este proyecto que pone en peligro el futuro de nuestras tierras y comarcas, pero en algunos aspectos no llegamos a imaginar hasta qué punto la Autopista Eléctrica supondrá un auténtico desastre ecológico, y lo que es aún peor, un descalabro económico mayúsculo, anunciando un futuro de paro y despoblación para las tierras por donde discurrirá, especialmente desde Monzón a Isona, territorio en el que los recursos naturales son esenciales para el desarrollo económico. Pero lo que es peor, descubrimos estupefactos cómo, al tiempo que ponemos sobre el papel las numerosísimas irregularidades de este proyecto y las terribles consecuencias que tendrá para la salud y el medioambiente (lo que podría darnos la esperanza de que nuestras alegaciones serán atendidas por lógica y por justicia), se están promoviendo cambios legislativos que podrían llevar a que Red Eléctrica de España tuviera una especie de carta blanca para obrar a su antojo sobre el territorio, sin que las administraciones locales o autonómicas pudieran hacer nada al respecto (véase el blog REE Alta Tensión, pero, como suele decirse, sentados, que os podéis caer de bruces por la indignación). ¿Es admisible semejante nivel de despotismo en un momento en que gran parte de la ciudadanía pide una mejora sustancial de nuestra democracia? Algunos ya estamos preparando las maletas para emigrar de nuestros pueblos si el despropósito de la Autopista Eléctrica sigue adelante, pero visto lo visto, tendremos que plantearnos vivir en otro país e incluso en otro continente si es que buscamos una forma de vida en contacto con el medioambiente con un mínimo de seguridad jurídica.
En definitiva, que todo apunta a que, pese a nuestros esfuerzos en la elaboración de alegaciones, tendremos de nuevo que ganar esta batalla en las calles y en los tribunales. Al respecto, os comentamos que aún no hemos convocado ninguna acción de protesta porque hemos decidido volcar nuestros esfuerzos en el trabajo con las alegaciones (recordad que la Plataforma somos simples vecinos de la zona y que todo sale de nuestro compromiso personal); pero en breve, llevaremos la lucha a nuestras calles y plazas, por lo que hacemos un llamamiento a la población afectada para que una susfuerzas a las nuestras, que toda ayuda va a ser poca en esta guerra con quienes quieren destruir nuestro futuro en nombre de auténticas falacias que solo esconden la avaricia desmedida de una empresa que ha elegido nuestro territorio para pasar su línea en la creencia de que somos muy pocos y apenas tenemos capacidad de contestación social.
Lo dicho: en unos días tendréis ya aquí los primeros modelos de alegaciones y las primeras convocatorias de movilizaciones de protesta (lo anunciaremos y difundiremos por todos los medios, no os preocupéis).
Para acabar, hacemos un repaso a las novedades de la semana, empezando por mostraros las contestaciones a los compañeros que decidieron poner quejas ante el Justicia y el Defensor del Pueblo por el enésimo abuso de REESA a la hora de anunciar la fase de información y participación pública (esto suena casi a humor negro, teniendo en cuenta que lo que han intentado es, precisamente, evitar esa información y participación pública).


En estos días hemos conocido también por la prensa las siguientes noticias (pinchad en los enlaces para acceder a ellas):

Abans de gens, demanar-vos disculpes pel silenci d'aquests dies, la causa és que tots els que ens encarreguem de la redacció d'aquest blog formem part del grup de treball creat per formular al·legacions i, lògicament, a causa de la urgència de l'assumpte, hem estat totalment bolcats en aquesta tasca. Tenim ja un parell de models acabats, centrats a la zona afectada del municipi de Graus, i estem a l'espera que la resta de companys, especialment els més experts en aquestes matèries, els revisin per començar a penjar-los en aquest blog (tant com a models per a una zona determinada com, separant els aspectes de caràcter general, com a models per a tot el recorregut per apartats: afeccions a la salut, al medi ambient, al paisatge...).
L'experiència, això sí, està resultant aterridora. No és que ens enxampi per sorpresa el que anem trobant doncs ja ho vam dir des de l'inici de la nostra lluita contra aquest projecte que posa en perill el futur de les nostres terres i comarques, però en alguns aspectes no arribem a imaginar fins a quin punt l'Autopista Elèctrica suposarà un autèntic desastre ecològic, i el que és encara pitjor, un daltabaix econòmic majúscul, anunciant un futur d'atur i despoblació per a les terres per on discorrerà, especialment des de Montsó a Isona, territori en el qual els recursos naturals són essencials per al desenvolupament econòmic. Però el que és pitjor, descobrim estupefactes com, al mateix temps que posem sobre el paper les nombrosíssimes irregularitats d'aquest projecte i les terribles conseqüències que tindrà per a la salut i el medi ambient (el que podria donar-nos l'esperança que nostres al·legacions seran ateses per lògica i per justícia), s'estan promovent canvis legislatius que podrien portar al fet que Red Eléctrica de España tingués una espècie de carta blanca per obrar lliurement sobre el territori, sense que les administracions locals o autonòmiques poguessin fer res sobre aquest tema (vegeu el blog REE Alta Tensió, però, com sol dir-se, asseguts, que podeu caure de cara per la indignació). És admissible aquest nivell de despotisme en un moment en què gran part de la ciutadania demana una millora substancial de la nostra democràcia? Alguns ja estem preparant les maletes per emigrar dels nostres pobles si el despropòsit de l'Autopista Elèctrica segueix endavant, però vist el vist, haurem de plantejar-nos viure a un altre país i fins i tot en un altre continent si és que busquem una forma de vida en contacte amb el medi ambient amb un mínim de seguretat jurídica.
En definitiva, que tot apunta al fet que, malgrat els nostres esforços en l'elaboració d'al·legacions, haurem de nou de guanyar aquesta batalla als carrers i en els tribunals. Sobre aquest tema, us comentem que encara no hem convocat cap acció de protesta perquè hem decidit bolcar els nostres esforços en el treball amb les al·legacions (recordeu que la Plataforma som simples veïns de la zona i que tot surt del nostre compromís personal); però en breu, portarem la lluita als nostres carrers i places, per la qual cosa fem una crida a la població afectada perquè una les seves forces a les nostres, que tota ajuda serà poca en aquesta guerra amb els qui volen destruir el nostre futur en nom d'autèntiques fal·làcies que només amaguen l'avarícia desmesurada d'una empresa que ha triat el nostre territori per passar la seva línia en la creença que som molt pocs i amb prou feines tenim capacitat de contestació social.

Com hem dit doncs: d'aquí uns dies tindreu ja els primers models d'al·legacions i les primeres convocatòries de mobilitzacions de protesta (ho anunciarem i difondrem per tots els mitjans, no us preocupeu).
Per acabar, fem un repàs a les novetats de la setmana, començant per mostrar-vos les contestacions als companys que van decidir posar queixes davant el Justícia i el Defensor del Poble per l'enèsim abús de REESA a l'hora d'anunciar la fase d'informació i participació pública (això sona gairebé a humor negre, tenint en compte que el que han intentat és, precisament, evitar aquesta informació i participació pública).
En aquests dies hem conegut també per la premsa les següents notícies (punxeu en els enllaços per accedir a elles):