sábado, 18 de abril de 2009

Actividad de la Plataforma en el boletín informativo de ERC-Isona

Nuestro compañero Joan Martín nos manda el artículo publicado en el boletín de ERC de Isona en el que se da cuenta de nuestras últimas actividades.
Gracias, compañeros.

El nostre company Joan Martín ens mana l'article publicat en el butlletí de ERC d'Isona en el qual s'adóna de les nostres últimes activitats.
Gràcies, companys.

"ACTIVITAT DE LA PLATAFORMA CONTRA L’AUTOPISTA ELÈCTRICA"
Els membres de la Plataforma han continuat treballant en reunions setmanals al Centre Cívic Tarraquet de Tremp per l’organització a la nostra comarca. Durant aquests mesos han iniciat una campanya informativa i de recollida de signatures, principalment als mercats de Tremp i La Pobla de Segur, van participar a la manifestació del dia 22 de març a Barcelona en contra de la política mediambiental de la Generalitat i van ser presents amb una taula informativa a la XI Fira Natura a Lleida els dies 3,4 i 5 d’abril. El divendres dia 27 de març van començar a Vilamitjana les xerrades pels diferents pobles, a continuació el 24 d’abril a Puigcercós, amb la intenció d’apropar la informació a tothom, també està previst fer-ne a Figuerola d’Orcau i Isona.
Els companys d’Aragó han organitzat una festa reivindicativa el dia 25 d’abril a partir de les 11 del matí a Pueyo de Marguillén (Osca), es farà un recital de poesia amb diferents participants pels carrers del poble (un dels més afectats pel projecte), dinar popular i actuacions musicals. Més informació : http://autopistaelectricano.blogspot.com
La gent d’ERC ens oposem a la nova línia d’alta tensió i a qualsevol nova agressió al territori, donem suport i col·laborem amb la Plataforma i a nivell institucional estem treballant perquè, si finalment no es pot aturar el projecte, es redueixi al màxim el seu impacte ambiental.

viernes, 17 de abril de 2009

Más acerca de la Plataforma "Seny i paisatge"

Línea de pilonas (de la línea que no existía según el Tribunal Supremo) dirigiéndose hacia La Puebla del Mon (Huesca)

El pasado domigo transcribíamos aquí el manifiesto de la Plataforma "Seny i Paisatge" valorando positivamente los puntos en común con esta iniciativa (lo que nos une) y animando a los lectores a sumarse a esta iniciativa bajo la máxima de "la unión hace la fuerza".
Al mismo tiempo, abríamos en nuestro grupo de google un debate interno sobre la posibilidad de adherirnos a este manifiesto y, tras recibir las opiniones de algunos de nuestros miembros, hemos decidido que, sin desdecirnos de lo que publicábamos en una anterior entrada, no nos parece oportuna la adhesión como Plataforma a las propuestas de "Seny i Paisatge" en razón de las diferencias que nos separan, que afectan a nuestra estrategia de oposición a las líneas eléctricas que a todos nos afectan.
Así, aunque valoramos de manera positiva la apuesta por la cordura y la negociación de nuestros colegas de "Seny i paisatge", creemos que, cuando en su manifiesto dan por hecho consumado la instalación de la MAT de Girona, están partiendo de una postura de mínimos que debilita la oposición a esta infraestructura tan dañina, no sólo para el medio ambiente y el paisaje, sino también para los pueblos y la salud de las personas.
Por nuestra parte, no somos tan ingenuos como para no ser conscientes de que nuestra lucha es muy difícil y de que nuestras posibilidades son pocas ante el enorme poder de REESA y el Gobierno Español. ¡Cómo para no ser conscientes de ello cuando vemos el poco valor que tienen en este país incluso las sentencias del Tribunal Supremo, de las que el Gobierno y REESA se burlan con toda facilidad con sólo cambiar el nombre a un proyecto, convirtiendo la antigua Aragón-Cazaril en la actual Monzón-Isona!
Pero, precisamente, por ello, desde el momento en que nuestra Plataforma se refundó y, especialmente, tras la reunión celebrada en Fonz el pasado mes de enero, dejamos claro que nuestra postura era de NO ACEPTAR LA AUTOPISTA ELÉCTRICA MONZÓN-ISONA bajo ningún concepto, SIN ALTERNATIVAS NI COMPENSACIONES, y planteando nuestra oposición como movimiento ciudadano pues la experiencia nos dice que, con el déficit democrático del país en el que vivimos (el mismo en el que según la UE no existe una auténtica seguridad jurídica), sirve de muy poco confiar en las instituciones o los tribunales.
Francamente, aunque no sabemos si esta vez lograremos una nueva victoria contra el tercer intento de REESA de atravesar nuestras tierras con sus líneas asesinas, es muy pronto para rebajar tanto nuestra postura como para dar por hecha la autopista eléctrica y pedir simplemente su soterramiento. No sería coherente cuando pensamos que el proyecto de REESA es innecesario y antieconómico (al menos visto desde el interés común porque, claro, quién sabe los intereses particulares que oculta...). No seería tampoco muy inteligente por nuestra parte cuando llevamos ya más de una década con nuestros paisajes destruidos por las pilonas instaladas para la antigua Aragón-Cazaril, que nunca fueron derribadas pese a la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba inexistente esta línea.
¿Si han sido capaces de destruir nuestro paisaje sin beneficio alguno para nadie con una línea fantasma, iban a soterrar la que nos quieren imponer para su propio beneficio?

El passat domigo transcrivíem aquí el manifest de la Plataforma "Seny i Paisatge" valorant positivament els punts en comú amb aquesta iniciativa (el que ens uneix) i animant als lectors a sumar-se a aquesta iniciativa sota la màxima de "la unió fa la força".
Al mateix temps, obríem en el nostre grup de google un debat intern sobre la possibilitat d'adherir-nos a aquest manifest i, després de rebre les opinions d'alguns dels nostres membres, hem decidit que, sense desdir-nos del que publicàvem en una anterior entrada, no ens sembla oportuna l'adhesió com Plataforma a les propostes de "Seny i Paisatge" en raó de les diferències que ens separen, que afecten a la nostra estratègia d'oposició a les línies elèctriques que a tots ens afecten.
Així, encara que valorem de manera positiva l'aposta pel seny i la negociació dels nostres col·legues de "Seny i paisatge", creiem que, quan en el seu manifest donen per fet consumat la instal·lació de la MAT de Girona, estan partint d'una postura de mínims que afebleix l'oposició a aquesta infraestructura tan nociva, no només per al medi ambient i el paisatge, sinó també per als pobles i la salut de les persones.
Per la nostra banda, no som tan ingenus com per a no ser conscients que la nostra lluita és molt difícil i que les nostres possibilitats són poques davant l'enorme poder de REESA i el Govern Espanyol. Com para no ser conscients d'això quan veiem el poc valor que tenen en aquest país fins i tot les sentències del Tribunal Suprem, de les quals el Govern i REESA es burlen amb tota facilitat amb només canviar el nom a un projecte, convertint l'antiga Aragó-Cazaril en l'actual Montsó-Isona!
Però, precisament, per això, des del moment que la nostra Plataforma es refundó i, especialment, després de la reunió celebrada en Fonz el passat mes de gener, vam deixar clar que la nostra postura era de NO ACCEPTAR L'AUTOPISTA ELÈCTRICA MONTSÓ-ISONA en cap concepte, SENSE ALTERNATIVES NI COMPENSACIONS, i plantejant la nostra oposició com moviment ciutadà doncs l'experiència ens diu que, amb el dèficit democràtic del país en el qual vivim (el mateix en el qual segons la UE no existeix una autèntica seguretat jurídica), serveix de molt poc confiar en les institucions o els tribunals.
Francament, encara que no sabem si aquesta vegada assolirem una nova victòria contra el tercer intent de REESA de travessar les nostres terres amb les seves línies assassines, és molt prompte per a rebaixar tant la nostra postura com per a donar per feta l'autopista elèctrica i demanar simplement el seu soterrament. No seria coherent quan pensem que el projecte de REESA és innecessari i antieconòmic (almenys vist des de l'interès comú perquè, clar, qui sap els interessos particulars que oculta...). No seería tampoc molt intel·ligent per la nostra banda quan vam dur ja més d'una dècada amb els nostres paisatges destruïts per les pilones instal·lades per a l'antiga Aragó-Cazaril, que mai van ser derrocades malgrat la sentència del Tribunal Suprem que considerava inexistent aquesta línia.
Si han estat capaces de destruir el nostre paisatge sense benefici algun per a ningú amb una línia fantasma, anaven a soterrar la qual ens volen imposar per al seu propi benefici?

lunes, 13 de abril de 2009

Abierto un punto de información sobre la autopista eléctrica en Pueyo de Marguillén

En el blog de Pueyo de Marguillén anuncian hoy la apertura de un punto de información, en su salón municipal, en el que se informa sobre el proyecto de autopista eléctrica y sobre la lucha que los vecinos de Pueyo, como parte integrante de nuestra Plataforma están llevando a cabo contra esta megaestructura de transporte eléctrico que pone en peligro su futuro y su salud.
El mural informativo estará a disposición de los participantes en la POETIFIESTA REIVINDICATIVA que se realizará en Pueyo el próximo día 25 de abril.

En el blog de Pueyo de Marguillén anuncien avui l'obertura d'un punt d'informació, en el seu saló municipal, en el qual s'informa sobre el projecte d'autopista elèctrica i sobre la lluita que els veïns de Pueyo, com parteix integrant de la nostra Plataforma estan portant a terme contra aquesta megaestructura de transport elèctric que posa en perill el seu futur i la seva salut.
El mural informatiu estarà a la disposició dels participants en la POETIFIESTA REIVINDICATIVA que es realitzarà en Pueyo el pròxim dia 25 d'abril.

domingo, 12 de abril de 2009

Seny i Paisatge / Sensatez y Paisaje

A través de nuestro grupo de google nos ha llegado la noticia de la existencia de una Plataforma denominada "Seny i Paisatge" (Sensatez y Paisaje) cuyo manifiesto coincide en gran medida con nuestros principios fundacionales.
Lo transcribimos a continuación animándoos a que os suméis a esta Plataforma siguiendo la máxima de "la unión hace la fuerza" (podéis hacerlo en el siguiente enlace: http://www.senyipaisatge.org/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=11).
Enhorabuena por la iniciativa, compañeros de "Seny i Paisatge".

A través del nostre grup de google ens ha arribat la notícia de l'existència d'una Plataforma denominada "Seny i Paisatge", el manifest de la qual coincideix en gran mesura amb els nostres principis fundacionals.
Ho transcrivim a continuació animant-vos que us sumeu a aquesta Plataforma seguint la màxima de "la unió fa la força" (podeu fer-lo en el següent enllaç: http://www.senyipaisatge.org/index.php?option=comchronocontact&Itemid=11).
Enhorabona per la iniciativa, companys de "Seny i Paisatge".


MANIFIESTO DE SENY I PAISATGE

Ciutadans i ciutadanes,
Actualment s’està construint la línia de molt alta tensió (MAT) entre Vic i Bescanó. Aquesta línia aèria, amb torres de desenes de metres d’alçada, trinxen Osona, les Guilleries, la Selva i el Gironès, les quals s’han aixecat sense cap cura amb l’entorn. Tampoc no han rebut cap tractament cromàtic, així no s’han pintat de color verd les que al darrera tenen muntanya amb una frondosa massa forestal, fet que faria disminuir el seu impacte visual, com ja s’ha fet a la línia de les Gavarres. Les obres són realitzades per Red Eléctrica de España (REE) amb el vist-i-plau del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Les properes obres de la MAT són la connexió de Bescanó a Santa Llogaia, el ramal de Santa Coloma de Farners a la subestació elèctrica de Riudarenes, i la connexió soterrada de Santa Llogaia fins a França. Un cop es veu que la construcció de la MAT és una realitat, demanem que la construcció de la resta de trams de la MAT i d’altres futures línies elèctriques, com la projectada entre el Pallars Jussà i la Ribagorça aragonesa, que afectaran a Catalunya, que es realitzin aprofitant els actuals corredors d’infraestructures ( ferroviari com el TAV, viari com l’AP7 o elèctric) i que se soterri en tots els trams on sigui factible. Per què es demana això: Davant la política erràtica i contradictòria de certs governants, amb una visió que no arriba més enllà de les parets dels seus despatxos. La nostra proposta d’aprofitament dels corredors d’infraestructures avui disponibles i de soterrament en tots els trams on sigui factible, és assenyada, i abasta tot l’àmbit del Principat. El mateix govern de la Generalitat, segons informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge, està a favor que la connexió de la MAT a la subestació de Riudarenes es faci pel corredor d’infraestructures (TAV) i se soterri en el llocs més problemàtics, com és la zona de l’aeroport. Aquesta postura volem que s’estengui a tots els traçats de la MAT i a les futures noves línies elèctriques. Fins hi tot la connexió Sentmenat frontera francesa es podria fer tota aprofitant el TAV o l’AP7. Recordem que des de la dècada dels 90 del segle XX s’ha intentat la interconnexió elèctrica entre Espanya i França, i ha fracassat: així s’intentà pel País Basc, per la Vall del Loron, per la Vall d’Aran, pel Pirineus Atlàntics i l’Alta Garona. En tots aquests casos una forta oposició de la població, dels poders polítics i econòmics locals, van rebutjar els projectes. Finalment des del 2001 els esforços dels dos estats es van centrar en els Pirineus Orientals, on finalment passarà. Si tots formen part de l’Estat Espanyol i ens ha tocat el rebre d’haver de patir la interconnexió, exigim que la construcció de la MAT no suposi la destrucció de més paisatge, sinó aprofitar els corredors d’infraestructures existents. El malbaratem del paisatge, a part d’una pèrdua ambiental i patrimonial, suposa la utilització d’un recurs no renovable, com és el sòl. Una de les raons que argumenten per no soterrar la MAT és el seu cost econòmic. En aquest cas hem de recordar que a Madrid la MAT està soterrada fins a l’aeroport de Barajas. Catalunya no pot patir més greuges comparatius envers Madrid. Així si a la capital de l’Estat es pot soterrar aquí també. Finalment a França tot el tram de la MAT, anomenada allà la THT, va soterrat. Com a catalans que formen part d’Europa, igual que els francesos, hem d’exigir el màxim de soterrament de la MAT i de futures MATS. Davant tots aquestes fets demanem l’adhesió a aquest manifest.