martes, 26 de mayo de 2009

Los alcaldes del Pallars Jussà reclaman la retirada del proyecto de Autopista Eléctrica entre Peñalba, Monzón e Isona

Pueyo de Marguillén (Huesca) visto desde una de las torres de la Aragón-Cazaril que pretenden reutilizarse para el nuevo proyecto de autopista eléctrica.

Las últimas declaraciones del ex ministro Atienza (presidente de Red Eléctrica de España) anunciando que la autopista eléctrica entre Peñalba, Monzón e Isona estaría en funcionamiento en el año 2013 (a las que dimos recientemente respuesta en este blog) están teniendo una importante repercusión en la prensa escrita, destacando la noticia elaborada por David Marín para El Punt, periódico que destaca el hecho de que la compañía de transporte eléctrico haya hecho el anuncio de la fecha de finalización de las obras cuando aún no ha dado respuesta a las numerosas alegaciones enviadas por los municipios afectados en la fase inicial de consultas. En este mismo medio, se recoge hoy también la reacción de los alcaldes del Pallars, que se muestran indignados por las declaraciones del señor Atienza, que en vez de anunciar lo que sería la única buena noticia para el territorio (la retirada del proyecto de Autopista Eléctrica entre Peñalba, Monzón e Isona) ha alargado, sin embargo, el plazo para su puesta en funcionamiento hasta el año 2013 (el plazo inicial fijaba el 2011), lo que interpretan como una nueva maniobra o estrategia de Red Eléctrica de España para generar más confusión en torno a sus planes.
Desde este medio no podemos sino asumir las acertadísimas críticas de estos alcaldes, que ponen en evidencia a Red Eléctrica de España, empresa que parece actuar como si pudiera decidir soberanamente sobre el territorio y sus gentes y que actúa con formas y maneras propias de épocas preconstitucionales.
Nos felicitamos pues por ello al tiempo que lamentamos profundamente la falta de reacción en cualquier sentido (al menos por lo que nosotros sabemos) de los alcaldes de los municipios afectados en Aragón, lo que podría interpretarse como una aceptación tácita de los planes de REESA.

Les últimes declaracions de l'exministre Atienza (president de Red Eléctrica de España) anunciant que l'autopista elèctrica entri Peñalba, Montsó i Isona estaria en funcionament en l'any 2013 (a les quals vam donar recentment resposta en aquest blog) estan tenint una important repercussió en la premsa escrita, destacant la notícia elaborada per David Marín per a El Punt, periòdic que destaca el fet que la companyia de transport elèctric hagi fet l'anunci de la data de finalització de les obres quan encara no ha donat resposta a les nombroses al·legacions enviades pels municipis afectats en la fase inicial de consultes. En aquest mateix periòdic, es recull avui també la reacció dels alcaldes del Pallars, que es mostren indignats per les declaracions del senyor Atienza, que en comptes d'anunciar el que seria l'única bona notícia per al territori (la retirada del projecte d'Autopista Elèctrica entri Peñalba, Montsó i Isona) ha allargat, no obstant això, el termini per a la seva posada en funcionament fins a l'any 2013 (el termini inicial fixava el 2011), el que interpreten com una nova maniobra o estratègia de Red Eléctrica de España per a generar més confusió entorn dels seus plans.
Des d'aquest mitjà no podem sinó assumir les acertadísimas crítiques d'aquests alcaldes, que posen en evidència a Red Eléctrica de España, empresa que sembla actuar com si pogués decidir sobiranament sobre el territori i les seves gents i que actua amb formes i maneres pròpies d'èpoques preconstitucionales.
Ens felicitem doncs per això al mateix temps que vam lamentar profundament la falta de reacció en qualsevol sentit (almenys pel que nosaltres sabem) dels alcaldes dels municipis afectats a Aragó, el que podria interpretar-se com una acceptació tàcita dels plans de REESA.

lunes, 25 de mayo de 2009

"THE LORD OF THE VOLTS: THE ELECTRIC TOWERS". Estreno en 2013

Rodada en los más bellos parajes de Los Monegros, el Cinca Medio, La Ribagorza y El Pallars Jussà, el segundo episodio de la saga de The Lord of the Volts, "The electrics towers", cuenta la batalla entre la Plataforma y las fuerzas del mal, lideradas por el malvado mago Saruman (interpretado por Luis Atienza en una brillante actuación), que pretende extender sus maléficas torres desde Peñalba hasta Isona.
Cuando todo parecía tranquilo después de haber vencido la primera batalla contra el Señor Oscuro, los habitantes de la Comarca tendrán que volver a entablar una lucha desigual contra las fuerzas que amenazan con destruir sus pueblos. Pero una vez más, la astucia y el coraje de unos pocos podrá con el todopoderoso Señor de los Voltios y devolverá la paz y la esperanza en el futuro a sus tranquilos valles.
El film, no apto para menores, es, como decíamos la secuela de la primera parte, estrenada hace más de 15 años, lo cual, unido a lo terrorífico de la mayoría de las escenas y al hecho de que se trata de un tema ya gastado (son infinidad las películas en las que lo hemos visto, hasta el punto de que cualquiera puede adivinar el argumento desde el mismo inicio de la cinta) nos hace albergar la esperanza de que no tengamos que acabar viéndolo en nuestras salas.
De momento, sin embargo, la productora (Rez Eléztrica de España), patrocinada por varios Ministerios, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Catalunya, ha anunciado a bombo y platillo su estreno en los cines de La Ribagorza y el Pallars Jussà para el año 2013.

Rodada en els més bells paratges dels Monegres, el Cinca Mig, La Ribargorça (Huesca) i el Pallars Jussà (Lleida), el segon episodi de la saga de The Lord of the Volts, "The electrics towers", conta la batalla entre la Plataforma i les forces del mal, liderades pel malvat mag Saruman (interpretat per Luis Atienza en una brillant actuació), que pretén estendre les seves malèfiques torres des de Peñalba fins a Isona.
Quan tot semblava tranquil després d'haver vençut la primera batalla contra el Senyor Obscur, els habitants de la Comarca hauran de tornar a lliurar una lluita desigual contra les forces que amenacen amb destruir els seus pobles. Però un cop més, l'astúcia i el coratge d'uns pocs podrà amb el totpoderós Senyor dels Volts i retornarà la pau i l'esperança en el futur a les seves tranquil·les valls.
El film, no apte per a menors, és, com dèiem la seqüela de la primera part, estrenada fa més de 15 anys, i això, unit a l'aspecte terrorífic de la majoria d'escenes i al fet que es tracta d'un tema ja gastat (són infinitat les pel·lícules en les quals ho hem vist, fins al punt que qualsevol pot endevinar l'argument des del mateix inici de la cinta) ens fa tenir l'esperança que no hàgim d'acabar veient-lo en les nostres sales. De moment, tanmateix, la productora (Rez Eléztrica d'España), patrocinada per diversos Ministeris, el Govern d'Aragó i la Generalitat de Catalunya, ha anunciat a so de bombo i platerets la seva estrena en els cinemes de La Ribargorça i el Pallars Jussà per a l'any 2013.

Convergència Democràtica de la Franja se adhiere a la Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica

Hoy mismo hemos recibido la adhesión de Convergència Democràtica de la Franja, que se une a nuestra Plataforma asumiendo nuestros principios tal como expresa la carta que nos han enviado al efecto y que reproducimos a continuación.
Desde aquí nuestro agradecimiento a los nuevos compañeros que con su adhesión fortalecen nuestra lucha contra la Autopista Eléctrica Monzón-Isona.

Avui mateix hem rebut l'adhesió de Convergència Democràtica de la Franja, que s'uneix a la nostra Plataforma assumint els nostres principis tal com expressa la carta que ens han enviat a aquest efecte i que reproduïm a continuació.
Des d'aquí el nostre agraïment als nous companys que amb la seva adhesió enforteixen la nostra lluita contra l'Autopista Elèctrica Montsó-Isona.Benvolguts membres de la Plataforma,
Segons acord del Comitè Executiu de Convergència Democràtica de la Franja, el nostre partit s’adhereix a la "Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica Montsó -Isona” i rebutja la instal·lació d’aquesta línia elèctrica que ja en el seu dia fou rebutjada pels tribunals de justícia competents.

Convergència Democràtica de la Franja creu que aquest projecte suposa un nou greuge per als habitants de la Ribagorça, ja que diferents informes denuncien les afeccions en el turisme i en el patrimoni paisatgístic, a més a més en les persones i els cultius.
Convergència Democràtica de la Franja denúncia que el Govern d’Aragó i les Corts d’Aragó hagin respost tímidament davant la nova Autopista Elèctrica que vol fer passar els seus cables per damunt de llogarets com La Pobla del Món, Pueyo de Marguillén o Torres del Obispo, incomplint la normativa europea, a més de les immediacions dels nuclis de Benavarri, Lluçars o dels conjunts històrics-artístics com Montanyana o el Castell de Mur.
CDF creu que aquesta autopista elèctrica suposaria un nou perjudici al territori i recorda que tota la conca del Noguera Ribagorça es troba, des de fa quasi trenta anys, hiperregularitzada pels diferents embassaments que serveixen per abastir d’aigua i llum a altres àrees. Per aquests motius CDF creu que aquesta nova construcció sols portarà problemes a la comarca i insta als Ministeris competents de l’Estat Espanyol i als diferents ens de la Unió Europea a què rebutgin un projecte insostenible en un àrea d’un alt valor paisatgístic i mediambiental i escassament poblada. Finalment, CDF demana a la gent del territori que participin activament en els actes de Plataforma a favor del seu futur, del nostre futur, a favor del desenvolupament sostenible del territori.Actividades de la Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica en el Pallars (mes de junio)

Nuestros compañeros del Pallars han establecido el siguiente calendario de actividades de la Plataforma, a las que os convocamos rogándoos la máxima participación dado el interés que revisten para nuestra organización:

  • Sábado 6 de junio, Guardia de Noguera, Bar de la Piscina, 19:30 (acto público)
  • Sábado 13 de junio, Eroles, Plaza del pueblo, 23:00, (fiesta reguee)
  • Domingo 21 de junio, Sort, Polideportivo, 14:00, "Feste diferent"
  • Sábado 27 de junio, Talarn, Sala del Ayuntamiento, 19:30 (acto público)
  • Domingo 28 de junio, Tremp, Carrer Lleida (delante del CAPRABO), 10:00, (acto festivo artístico)

Els nostres companys del Pallars han establert el següent calendari d'activitats de la Plataforma, a les quals us convoquem pregant-vos la màxima participació donat l'interès que revesteixen per a la nostra organització:
  • Dissabte 6 de juny, Guàrdia de Noguera, Bar de la Piscina, 19:30 (acte públic)
  • Dissabte 13 de juny, Eroles, Plaza del poble, 23:00, (festa reguee)
  • Diumenge 21 de juny, Sort, Poliesportiu, 14:00, "Feste diferent"
  • Dissabte 27 de juny, Talarn, Sala de l'Ajuntament, 19:30 (acte públic)
  • Diumenge 28 de juny, Tremp, Carrer Lleida (davant del CAPRABO), 10:00, (acte festiu artístic)

domingo, 24 de mayo de 2009

"Historias del Reino". Artículo de opinión de Margarita Torres contra la línea de alta tensión Sama-Velilla

Una compañera de la Plataforma creada contra el proyecto de línea de alta tensión Sama-Velilla, en León (del que ya hablamos con anterioridad dadas las enormes similitudes con respecto al que a nosotros nos afecta) nos ha mandado el siguiente artículo, publicado en el Diario de León por Margarita Torres (Cronista Oficial de León —la primera mujer en la ciudad de León que ostenta este cargo—, catedrática de Historia Antigua, escritora y profesora titular de Historia Medieval en Universidad de León). Hemos querido recogerlo aquí en solidaridad con nuestros compañeros leoneses y porque, como puede verse, sus palabras (magníficas) son perfectamente trasladables a nuestro conflicto (y a todos los que siembran la geografía peninsular de líneas asesinas).

Una companya de la Plataforma creada contra el projecte de línia d'alta tensió Sama-Velilla, en León (del que ja parlem amb anterioritat a causa de les enormes similituds pel que fa al que a nosaltres ens afecta) ens ha manat el següent article, publicat en el Diario de León per Margarita Torres (Cronista Oficial de León —la primera dona en la ciutat de León que ostenta aquest càrrec—, catedràtica d'Història Antiga, escriptora i professora titular d'Història Medieval en Universitat de León). Hem volgut recollir-lo aquí en solidaritat amb els nostres companys lleonesos i perquè, com pot veure's, les seves paraules (magnífiques) són perfectament traslladables al nostre conflicte (i a tots els quals sembren la geografia peninsular de línies assassines).

HISTORIAS DEL REINO | MARGARITA TORRES

Por miserables continúa defendiéndose lo indefendible: la construcción de la muerte transportada en torres de muy alta tensión que clavetearán la madera de los bosques leoneses de nuestra montaña hasta convertirla en ataúd. Un ataúd donde no cabrán tantos restos y despojos, surgidos de una tierra que la UNESCO protege como Reserva de la Biosfera, pero que a cuatro interesados y a otros tantos desinteresados, les importa un chumino con tal de que se haga por susceptibles que se muestren los leoneses. Se trata de un golpe de esos que, encima, quieren que aceptemos. Como cuando buscaron convencer a María Antonieta que la mejor solución a los males que la aquejaban era Madamme La Guillotine. Aquí, como quienes deciden por nosotros nos consideran de boina a rosca, entrepierna con mosca y mente tosca, tal vez ni siquiera gasten sus esfuerzos en tamaño ingenio diabólico. Quizás, por aquello de la proximidad conceptual, gusten más de la silla eléctrica o del peninsular garrote vil, que tan buen resultado le dio a ese bendito monarca de nombre Fernando, séptimo de tal sucesión.
Absolutistas cual Fernando VII se muestran los que pretenden imponer su trazado desde Lada a Velilla, amantes del garrote los que buscan silenciar las voces que nacen de las gargantas todavía libres que quedan en esta tierra moribunda, imperialistas quienes utilizan el argumento económico de su propio beneficio en detrimento del bien común, del futuro de nuestros hijos y de esta tierra, cobardes y miserables los que abandonan a los indefensos.
Cuarenta kilómetros de largo por cuarenta metros de ancho, torres de setenta metros. Unas empresas hoy privadas, antaño públicas, que justifican la necesidad de evacuar la energía entre ambos puntos. En 2007, ecologistas asturianos atacaban esta sinrazón y exponían que el Principado y León ya se hallan interconectados por tres líneas de alta tensión capaces de soportar la exportación de energía. La propia Red Eléctrica, que aboga por la Lada-Velilla, reconoce que estos tres cauces tienen escaso nivel de saturación.
En 2001 la entonces Consejera del ramo, Silvia Clemente trasladaba a las cortes «la oposición rotunda del Gobierno Regional a la ejecución de esta obra». Añadía que la autorización primera del trazado adolecía de «importantes vicios de tramitación». El 6 junio de 2005, el Director General de Medio Natural, Mariano Torre, aseguraba en León que la Autonomía no se opondría porque, si el tendido era necesario «tiene que pasar por algún sitio». Ahora, en mayo de 2009, las asociaciones ecologistas mantienen la llama de la reivindicación y la justicia, Red Eléctrica se sigue comportando de la misma manera que era costumbre en las empresas anteriores a 1975. Mi Silvia Clemente se me apoltronó en Agricultura, y nadie desde el gobierno autonómico mantiene lo que en 2001 ella defendía: la oposición rotunda a la construcción de la Lada-Velilla. ¿Qué ha cambiado? En Cataluña, excesos medioambientales de similar calado fueron desestimados después de una feroz resistencia de sus autoridades regionales. Ojalá fuéramos catalanes o vallisoletanos. ¿Y hemos de creernos que temen a León? A otro felino con esa carroña.