sábado, 20 de febrero de 2010

Propuesta de Resolución para presentar en los ayuntamientos (texto en catalán)

De acuerdo con lo que decíamos en la anterior entrada, aquí tenéis el texto de la "Propuesta de Resolución" en catalán. Eso sí, está adaptado para Aragón. Para presentarlo en Catalunya, haría falta modificar las referencias legales y adaptarlas a la legislación propia.

D'acord amb el que dèiem en l'anterior entrada, aquí teniu el text de la "Proposta de Resolució" en català. Això sí, està adaptat per a Aragó. Per a presentar-lo a Catalunya, caldria modificar les referències legals i adaptar-les a la legislació pròpia.


En ......................, portaveu del Grup de (Partit Polític) a l’Ajuntament de ................., a instàncies de les Associacions, Entitats i Partits Polítics que componen la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica Monsó-Isona i a l'empara de l'article 122.1 de la Llei 7/1999, de 9 d'abril, d'Administració Local d'Aragó, presenta la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Respecte al projecte de “Red Eléctrica de España” (REESA) de construcció de l'Autopista Elèctrica Penyalba-Montsó-Isona (línia de molt alta tensió de 400.000 V.), el possible traçat de la qual (d'acord amb les alternatives proposades per REESA) és coincident en part amb el que va resultar anul·lat de facto per la sentència ferma del Tribunal Suprem (TS) de 19 de maig de 1999 (que estimava inexistent l'antiga Aragó-Cazaril) i pràcticament en la seva totalitat amb el que va ser desestimat en sentència ferma del TS de 19 d'octubre de 2005 (que considerava inexistent el traçat de la Graus-Sallente, hereva de l'Aragó-Cazaril).
Així mateix, afegir que la primera de les esmentades sentències va ser el resultat d'un contenciós administratiu promogut en el seu dia pel Govern d'Aragó. A més, poc abans que es dictés la sentència que anul·lava el traçat de la Graus-Sallente, el Govern espanyol va informar a la Comissió Europea que havia descartat el traçat Graus- Isona, proposant com a alternativa la connexió entre Peñalba i Salàs de Pallars (aquesta informació va ser proporcionada a la Comissió Europea pel Govern Central en interessar-se la primera pel projecte de REESA arran d'una queixa presentada per la Mancomunitat de la Ribagorça Oriental i l'ajuntament de Tolba, desestimant la Comissió Europea la queixa en constatar-se que el traçat Graus-Isona ja no existia). A més a més, s’ha d’afegir, que les Corts d'Aragó, a través d'una moció dimanant de la interpel·lació 67/08 del Diputat SR. Bizén Fuster Santaliestra, aprovada el passat 19 de febrer de 2009, va rebutjar per unanimitat el projecte de REESA de construcció de l'Autopista Elèctrica Penyalba-Montsón-Isona, així com, en general, tota infraestructura d'aquestes característiques que no sigui sostenible socialment i mediambientalment (com de fet succeeix amb la Penyalba-Montsón- Isona en vista del gran rebuig social que ha suscitat).
Així mateix, considerem una permanent amenaça les torres d'alta tensió construïdes per a l'Aragó-Cazaril entre Castelnou (Terol) i Lierp (Osca), que actualment romanen dempeus (constituint un greu i permanent atemptat contra el patrimoni paisatgístic de la zona) i que, malgrat tot el dit anteriorment, pretén ser reutilitzat per REESA en els traçats proposats per a la Peñalba-Monzón-Isona. Sobre això, cal recordar que l'esmentada sentència del TS de 19 de maig de 1999 va comportar una substanciosa indemnització del Govern francès, en concepte de danys i perjudicis, a REESA per l'anul·lació del seu projecte Aragó-Cazaril, indemnització que havia de servir per al compliment efectiu de l'esmentada sentència i, per tant, per el desmantellament de les infraestructures ja construïdes i la reversió de serveis i terrenys ocupats per a la construcció de l'Aragó-Cazaril.
Igualment, cal afegir que les Corts d'Aragó van aprovar una proposició no de llei el 7 d'octubre de 1999 que exigia el compliment ferm de la sentència del TS de 19 de maig de 1999, incloent la demolició de les infraestructures construïdes, la reversió de serveis i terrenys ocupats, la revocació de la declaració d'utilitat pública de l'esmentada infraestructura i el requeriment al Govern central perquè anul·lés el projecte Graus-Sallente per motius coincidents amb els quals exposem en aquesta moció en sol·licitar l'anul·lació de la Peñalba-Monzón-Isona.

En dates recents, hem sigut coneixedors d'un nou projecte de REESA per augmentar la capacitat de transport de la línia d'alta tensió entre Foradada del Toscar-La Pobla de Segur, que suposa la reconversió d'aquesta línia (sense que existeixi estudi d'impacte ambiental) en una nova Autopista Elèctrica insostenible mediambientalment i socialment (d'acord amb el rebuig manifestat per la població afectada), per la qual cosa contravindria la voluntat del poble aragonès expressada unànimement pels seus representants en les Corts d'Aragó en la ja esmentada moció de 19 de febrer de 2009.
Els dos projectes de REESA fins a aquí esmentats, a més d'insostenibles social i mediambientalment, són innecessaris i antieconòmics i, per tant, mancats d'utilitat pública, com es dedueix del fet del qual es tracti de línies de transport elèctric d'una altíssima tensió (útils exclusivament per al transport d'electricitat en grans distàncies i, en conseqüència, per a l'afany de lucre de l'empresa que les ha projectat i defensat amb arguments que s'han demostrat fal·laços en vista del protocol que va firmar REESA amb la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Aragó el 16 de juliol de 2009). Sobre això, manifestem, igualment, la nostra preocupació pel fet que es converteixi a les comarques altoaragonesas i catalanes afectades en servitud de pas per a una infraestructura que no deixarà cap benefici al territori pel qual discorre i que, al contrari, hipotecarà les seves possibilitats de desenvolupament (basades en el patrimoni natural), generarà una enorme contaminació electromagnètica i afectarà en conseqüència i de manera molt negativa al Medi Ambient, a la salut de les persones, a les explotacions agropecuàries i al desenvolupament rural. Tot això, en unes terres tradicionalment desfavorides i que han demostrat més que de sobres la seva solidaritat amb l'estat, suportant ja una gran càrrega d'infraestructures d'aquestes característiques (línies d'alta tensió, pantans...).
Creiem, també que en el projecte d'augment de la capacitat de transport de la línia d'alta tensió Foradada del Toscar-La Pobla de Segur no es compleixen les distàncies de seguretat respecte als nuclis habitats pels que transita ja que el traçat actual no es modifica, però sí ho fa la infraestructura (canvi del tipus de cable, recreixement i fonamentació de 31 suports, es retensen vans i es poda poblat d'arbres entre vans). Per tant considerem que aquesta és una obra de grans dimensions i per tant una nova infraestructura per a la que, en tot cas, es fa necessari que l'Administració Central, segons el RD1/2008 al seu Annex I, exigeixi Informe d'Impacte Ambiental a REESA. Per això que les autoritats autonòmiques i centrals han d'adoptar el principi de precaució, avalat per la resolució presa pel Consell Europeu l'any 2000, el qual considera que és absolutament necessària la protecció dels ciutadans de la Comunitat contra els efectes nocius per a la salut o potencialment nocius a llarg termini, que se sap poden resultar de l'exposició a camps electromagnètics i considera que els Estats membres han de determinar les distàncies de seguretat mínimes d'aquestes infraestructures.
En conseqüència, es presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. - El Ple de l’Ajuntament de ....................... rebutja la nova construcció de l'esmentada infraestructura elèctrica Penyalba-Montszó-Isona per tot el descrit anteriorment.
2. - El Ple de l’Ajuntament de ...................... en compliment amb la legalitat vigent i en coherència amb les sentències citades anteriorment, que malgrat ser fermes no s'han executat en la seva integritat, sol·licita a REESA la demolició de les torres d'alta tensió construïdes per a l'Aragó-Cazaril entre Castelnou (Terol) i Lierp (Osca).
3. - Igualment, El Ple de l’Ajuntament de ................. sol·licita al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, l'anul·lació del projecte de REESA d'augment de capacitat de transport de la línia d'alta tensió entre Foradada del Toscar-La Pobla de Segur.
4. - L'esmentada Corporació, pels motius exposats, insta al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, segons el RD1/2008 al seu Annex I, que exigeixi Informe d'Impacte Ambiental a REESA de la línia d'alta tensió Foradada del Toscar-La Pobla de Segur, adoptant el principi de precaució, avalat per la resolució presa pel Consell Europeu l'any 2000.
5. - Així mateix, l'Ajuntament de ........................ recolza tota aquella iniciativa que comporti mesures protectores en la línia d'alta tensió Foradada del Toscar-La Pobla de Segur, però no l'augment de la capacitat de càrrega de transport ja que l'esmentat projecte no presenta una anàlisi justificat de la seva idoneïtat davant altres alternatives que contribueixin a la millora d'una xarxa, que en cap moment no s'ha objectivat com a insuficient o que deixi un subministrament poc fiable o de qualitat baixa a les zones que malla.
6. - El Ple de l’Ajuntament de ................ sol·licita a les administracions i al Parlament Autonòmic que mostrin la seva total negativa als projectes d'augment de la capacitat de càrrega de transport en línies d'Alta Tensió o la construcció de línies de 400.000 V. en zones pirinenques o pre-pirenenques amb una enorme fragilitat demogràfica, econòmica i mediambiental com són la Ribagorza, la zona nord del Cinca Medio i el Pallars.
7. - Que l’Ajuntament de ........................ sol·liciti, una reunió dels alcaldes afectats amb la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica, tal com es va acordar en la reunió del passat 31 d'octubre de 2009 celebrada a Areny de Noguera, en la qual hi hagi reciprocitat entre les dues parts per informar i es creï un front comú amb informació, transparència i diàleg.
8. - Exigim, finalment, a les diferents corporacions locals, comarcals, provincials i autonòmiques l'accés immediat a la informació i la difusió d'aquest tipus de projectes a la resta de la societat i, especialment, entre la població afectada per ells, ja que, en relació amb els dos projectes de REESA als quals ens hem referit anteriorment, ha hagut d'informar-se pels seus propis mitjans, quedant indefensa davant de la falta de transparència i la desinformació afavorida últimament per l'ús de pràctiques que considerem antidemocràtiques.

La Asamblea de la Plataforma acuerda por unanimidad adherirse al Foro Interregional por la Lógica y la Legalidad Energética

Tal como estaba previsto, esta mañana, desde las 11 a las 14:30 horas, se ha celebrado en Arén la Asamblea de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Peñalba-Monzón-Isona, a la que han asistido una treintena de compañeros, entre los cuales se encontraban representantes de la Asociación "Lo Roure", de las asociaciones de vecinos de Aulas, Espluga de Serra, Torres del Obispo, Pueyo de Marguillén y Eroles, de Ecologistas en Acción de La Ribagorza y el Centro de Estudios Ribagorzanos.
La Asamblea ha comenzado haciendo una valoración de las últimas acciones llevadas a cabo por la Plataforma (de las que os hemos ido informando en anteriores entradas), haciendo especial hincapié en la manifestación de Arén y en las dos quejas presentadas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, quien, por cierto, ayer mismo nos escribía volviéndonos a solicitar la documentación adjunta a la queja que ya le enviamos el pasado mes de noviembre, por lo que entendemos que ha habido algún error que nos aprestamos a solucionar en estos próximos días. La valoración ha sido positiva en términos generales, pero el debate nos ha llevado a otro de los puntos del orden del día, el de la organización interna de la Plataforma, acordándose al respecto que sería necesario incrementar la labor informativa en cada uno de los pueblos afectados, pues se constata que sigue habiendo un gran número de personas desinformadas. En relación con esto, se ha decidido que lo más conveniente sería que cada persona o grupo llevase a cabo en su entorno inmediato charlas informativas y que se creasen puntos de información (siguiendo el modelo de Pueyo de Marguillén) para llegar a la gente que no tiene acceso a internet. Para todo esto, se puede hacer uso fácilmente de los numerosos modelos de carteles, trípticos y documentos presentes en la sección de "archivos" de nuestro grupo de google, pero es necesaria una mayor implicación de cada miembro o grupo de la Plataforma. Igualmente, se ha señalado que sería necesaria la convocatoria de acciones "llamativas" que atrajesen la atención de los medios de comunicación para llegar a más gente; aunque, igualmente, se ha considerado prioritario trabajar primero en el entorno próximo para convocar más adelante nuevas acciones como la manifestación de Arén, que son mucho más exigentes organizativamente. En cualquier caso, se ha llegado también al acuerdo de hacer presente nuestra lucha en la próxima FIRA NATURA de Sort (el próximo 11 de abril), para lo cual pedimos a quienes puedan y quieran colaborar que nos lo hagan saber y vayan coordinándose en nuestro grupo de google.
A continuación, se ha hablado de la "Propuesta de Resolución" que iba a ser presentada en en ayuntamiento de Tremp el pasado 10 de febrero, aclarándose por qué no pudo llevarse a efecto (algo que ya os explicábamos en anteriores entradas) y acordando al respecto que la Propuesta de Resolución debería llevarse a cabo en todos y cada uno de los ayuntamientos afectados en los que se cuente con esta posibilidad. Igualmente, en cuanto a la organización de esta acción, se ha acordado que sea cada persona o grupo en su respectivo Ayuntamiento el que se encargue de esta tarea, para lo cual os recordamos que contáis con el modelo de Propuesta en este mismo blog (se trata del modelo preparado para Aragón, fácilmente adpatable para Catalunya, aunque en breve esperamos ofreceros también el correspondiente texto en catalán).
Tras este punto, se ha debatido la propuesta de adhesión al Foro por la Lógica y la Legalidad Energética, que os presentábamos en fechas recientes, acordándose por unanimidad la adhesión de nuestra Plataforma a este Foro o Coordinadora que, como sabéis, pretende unir a todas las plataformas en lucha contra proyectos de líneas de Alta Tensión en el norte de España. Os recordamos que podéis consultar su texto fundacional en este mismo blog y que el objetivo es unir fuerzas contra REESA, un enemigo ciertamente poderoso, y luchar por la reforma del Plan Energético Nacional, exigiendo una política energética racional y acabando con la cobertura legal al modelo puramente especulativo que promueve REESA a través de sus numerosos proyectos de autopistas eléctricas o líneas de muy alta tensión, que amenazan con destruir las posibilidades de desarrollo rural de gran parte del norte peninsular (os recomendamos, al respecto, la lectura detenida del artículo del profesor Julio Lago, que publicábamos en este blog ayer mismo). Queda por nombrar un representante de la Plataforma para la próxima reunión del foro, que tendrá lugar en Cantabria el próximo 24 de abril. Tenéis toda la información al respecto en nuestro grupo de google, así que os rogamos que, quien pueda, se apunte para llevar a cabo esta importante tarea de coordinación.
A continuación, se ha tratado extensamente de la posibilidad de iniciar acciones jurídicas contra los proyectos de REESA que nos afectan, para lo cual se ha valorado el estado de nuestras cuentas (dado que se trata de una vía que exige un elevado coste económico). Al respecto, se ha acordado llevar a cabo una entrevista con el bufete de abogados que llevó en el pasado nuestra lucha contra la antigua Graus-Sallente, solicitándoles asesoría jurídica para valorar cuáles serían las vías con posibilidades reales de éxito. En este mismo punto, los compañeros de La Terreta, nos han informado de su intención en los próximos días de presentar sendas quejas ante el Justicia de Aragón y el Síndic de Greuges en contra del Proyecto de REESA de aumentar la capacidad de transporte de la línea de Foradada del Toscar a la Pobla de Segur.
Por último, se han renovado algunos de los cargos en relación con la administración de los medios de comunicación de la Plataforma y se han recordado las normas de uso en aras a una mayor eficacia en su funcionamiento.
Tras la Asamblea, como podéis ver en la foto que encabeza estas líneas, se ha colgado una pancarta reivindicativa en el Ayuntamiento de Arén, con lo cual han concluido los actos llevados a cabo esta mañana.


Tal com estava previst, aquest matí, des de les 11 a les 14:30 hores, s'ha celebrat a Areny l'Assemblea de la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica Peñalba-Montsó-Isona, a la qual han assistit una trentena de companys, entre els quals es trobaven representants l'Associació "Lo Roure", de les associacions de veïns d'Aulas, Espluga de Serra, Torres del Obispo, Pueyo de Marguillén i Eroles, d'Ecologistes en Acció de La Ribargorça i el Centre d'Estudis Ribagorçans.
L'Assemblea ha començat fent una valoració de les últimes accions portades a terme per la Plataforma (de les quals us hem anat informant en anteriors entrades), fent especial èmfasi en la manifestació de Areny i en les dues queixes presentades davant el Justícia d'Aragó i el Defensor del Poble, qui, per cert, ahir mateix ens escrivia tornant-nos a sol·licitar la documentació adjunta a la queixa que ja li vam enviar el passat mes de novembre, pel que entenem que hi ha hagut algun error que ens afanyem a solucionar en aquests propers dies. La valoració ha estat positiva en termes generals, però el debat ens ha dut a un altre dels punts de l'ordre del dia, el de l'organització interna de la Plataforma, acordant-se referent a això que seria necessari incrementar la labor informativa en cadascun dels pobles afectats, doncs es constata que hi segueix havent un gran nombre de persones desinformadas. En relació amb això, s'ha decidit que el més convenient seria que cada persona o grup portés a terme en el seu entorn immediat xerrades informatives i que es creessin punts d'informació (seguint el model de Pueyo de Marguillén) per a arribar a la gent que no té accés a internet. Per a tot això, es pot fer ús fàcilment dels nombrosos models de cartells, tríptics i documents presents en la secció de "arxius" del nostre grup de google, però és necessària una major implicació de cada membre o grup de la Plataforma. Igualment, s'ha assenyalat que seria necessària la convocatòria d'accions que cridin l'atenció dels mitjans de comunicació per arribar a més gent; encara que, igualment, s'ha considerat prioritari treballar primer en l'entorn pròxim per convocar més endavant noves accions com la manifestació d'Areny, que són molt més exigents organitzativament. En qualsevol cas, s'ha arribat també a l'acord de fer present la nostra lluita en la FIRA NATURA de Sort (el proper 11 d'abril), per això demanem a qui pugui i vulgui col·laborar que ens ho facin saber i vagin coordinant-se en el nostre grup de google.
A continuació, s'ha parlat de la "Proposta de Resolució" que havia de ser presentada en l'ajuntament de Tremp el passat 10 de febrer, aclarint-se per què no va poder dur-se a terme (cosa que ja us explicàvem en anteriors entrades) i acordant referent a això que la Proposta de Resolució hauria de portar-se a terme en tots i cadascun dels ajuntaments afectats en els quals es conti amb aquesta possibilitat. Igualment, en tant a l'organització d'aquesta acció, s'ha acordat que sigui cada persona o grup en el seu respectiu Ajuntament qui s'encarregui d'aquesta tasca, per això us recordem que compteu amb el model de Proposta en aquest mateix blog (es tracta del model preparat per Aragó, fàcilment adpatable per Catalunya, encara que en breu esperem oferir-vos també el corresponent text en català).
Després d'aquest punt, s'ha debatut la proposta d'adhesió al Fòrum per la Lògica i la Legalitat Energètica, que us presentàvem en dates recents, acordant-se per unanimitat l'adhesió de la nostra Plataforma a aquest Fòrum o Coordinadora que, com sabeu, pretén unir totes les plataformes en lluita contra projectes de línies d'Alta Tensió en el nord d'Espanya. Us recordem que podeu consultar el seu text fundacional en aquest mateix blog i que l'objectiu és unir forces contra REESA, un enemic certament poderós, i lluitar per la reforma del Pla Energètic Nacional, exigint una política energètica racional i acabant amb la cobertura legal al model purament especulatiu que promou REESA a través dels seus nombrosos projectes d'autopistes elèctriques o línies de molt alta tensió, que amenacen amb destruir les possibilitats de desenvolupament rural de gran part del nord peninsular (us recomanem, referent a això, la lectura detinguda de l'article del professor Julio Lago, que publicàvem en aquest blog ahir mateix). Queda per nomenar un representant de la Plataforma per la propera reunió del fòrum, que tindrà lloc a Cantàbria el 24 d'abril. Teniu tota la informació referent això en el nostre grup de google, així que us preguem que, qui pugui, s'apunti per portar a terme aquesta important tasca de coordinació.
A continuació, s'ha tractat extensament de la possibilitat d'iniciar accions jurídiques contra els projectes de REESA que ens afecten, per això s'ha valorat l'estat dels nostres comptes (atès que es tracta d'una via que exigeix un elevat cost econòmic). Referent això, s'ha acordat portar a terme una entrevista amb el bufet d'advocats que va dur en el passat la nostra lluita contra l'antiga Graus-Sallente, sol·licitant-los assessoria jurídica per a valorar quins serien les vies amb possibilitats reals d'èxit. En aquest mateix punt, els companys de La Terreta, ens han informat de la seva intenció en els pròxims dies de presentar sengles queixes davant el Justícia d'Aragó i el Síndic de Greuges en contra del Projecte de REESA d'augmentar la capacitat de transport de la línia de Foradada del Toscar a la Pobla de Segur.
Finalment, s'han renovat alguns dels càrrecs en relació amb l'administració dels mitjans de comunicació de la Plataforma i s'han recordat les normes d'ús en ares d'una major eficàcia en el seu funcionament.
Després de l'Assemblea, com podeu veure en la foto que encapçala aquestes línies, s'ha penjat una pancarta reivindicativa a l'Ajuntament d'Areny, amb la qual cosa han conclòs els actes portats a terme aquest matí.

viernes, 19 de febrero de 2010

"Sama-Velilla: razones de una línea eléctrica innecesaria", por Julio Lago Rodríguez

Julio Lago Rodríguez. Fotografía de M. Marcos para La Crónica de León

Julio Lago Rodríguez, profesor titular de Economía Financiera en la Facultad de Económicas de la Universidad de León, elaboró el siguiente artículo de opinión en contra de la línea de alta tensión Sama-Velilla, un proyecto de REESA tan semejante a su proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Monzón-Isona, que hemos considerado oportuno reproducirlo en nuestro blog pues basta con sustituir el nombre de Sama-Velilla y las referencias a otros territorios por nuestras tierras y el proyecto de REESA que nos amenaza para observar que sus argumentos son idénticos a los que hemos venido defendiendo aquí desde la refundación de nuestra Plataforma.

Es reconfortante ver que coincidimos nada más y nada menos que con un experto en economía. Siempre hemos sabido que llevábamos la razón y sería deseable que en un estado que se dice democrático fuera la razón y no los intereses especulativos la que se tuviera en cuenta a la hora de llevar adelante cualquier proyecto de estas características.

Julio Lago Rodríguez, professor titular d'Economia Financera en la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de León, va elaborar el següent article d'opinió en contra de la línia d'alta tensió Sama-Velilla, un projecte de REESA tan semblant al seu projecte d'Autopista Elèctrica Peñalba-Montsó-Isona, que hem considerat oportú reproduir-lo en el nostre blog doncs n'hi ha prou amb substituir el nom de Sama-Velilla i les referències a altres territoris per les nostres terres i el projecte de REESA que ens amenaça per a observar que els seus arguments són idèntics als quals hem vingut defensant aquí des de la refundació de la nostra Plataforma.

És reconfortant veure que coincidim ni més ni menys que amb un expert en economia. Sempre hem sabut que dúiem la raó i seria desitjable que en un estat que es diu democràtic fora la raó i no els interessos especulatius la qual es tingués en compte a l'hora de dur endavant qualsevol projecte d'aquestes característiques.

SAMA-VELILLA: RAZONES DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA INNECESARIA

Asistimos, desde hace meses, a un debate permanente sobre la necesidad de construir una gigantesca línea de alta tensión, denominada Sama-Velilla, entre Asturias y Palencia a lo largo y ancho de la montaña central y oriental leonesa.

La polémica ha surgido porque este macro tendido requiere instalar torres metálicas de una altura similar al edificio Faro de Trobajo del Camino cada 500 metros a lo largo de 120 kilómetros, 80 de ellos en territorio de la provincia de León. Una auténtica barbaridad. Los promotores del proyecto, el gobierno autonómico asturiano y la empresa Red Eléctrica de España (REE), argumentan que la línea es necesaria para evitar problemas de evacuación y de suministro eléctrico en Asturias y en España, alertando incluso sobre los peligros, léase apagones y colapsos, que conllevaría no ejecutarla. Veamos que hay de cierto en tales argumentos.

De entrada, habría que conocer la realidad del sistema eléctrico español. Para este propósito son muy útiles y solventes los informes que anualmente elabora REE. Como primer análisis económico se comprueba que España dispone de una capacidad de generación que duplica lo que el país es capaz de demandar incluso en horas punta. Existen más de 90.000 megavatios (MW) de potencia instalada peninsular, mientras que el consumo instantáneo de electricidad nunca ha superado el record de los 45.450 megavatios (MW) que se alcanzó el 17 de diciembre del año 2007. A este respecto es muy aleccionador el comunicado oficial que REE emitió ese día, pues resalta que el sistema eléctrico pudo atender sin dificultad una demanda histórica. Así mismo es la propia REE la que afirma en sus informes periódicos que la calidad del servicio y la seguridad de suministro del sistema eléctrico español es alta, plenamente satisfactoria, aunque la potencia instalada nunca esté operativa o disponible al 100%, ya sea por falta de agua y viento que hagan funcionar los embalses y los parques eólicos o por razones de mantenimiento y averías puntuales que puedan sufrir las centrales térmicas alimentadas por uranio, carbón y gas natural.

Así lo ha ratificado el ministro Miguel Sebastián en su comparecencia de la Comisión de Industria, véase el diario de sesiones, del 30 de julio de 2009 en el Congreso de los Diputados, no siendo pocos los organismos y expertos que coinciden en este dictamen. Honorato López Isla, hasta fechas muy recientes consejero delegado de Unión Fenosa, hoy fusionada con Gas Natural, y quizás uno de los directivos con más prestigio dentro del sector, ya advertía en junio de 2007 el exceso de potencia instalada, llegando incluso a señalar que funciona, de media, al 50% de su capacidad. Un diagnóstico de sobrecapacidad que ha sido reconocido en fechas más recientes, entre otros, por Céntrica Energía, una de las principales empresas comercializadoras del país, y por el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMEL).

Resulta evidente que la oferta de generación ha crecido más que la demanda eléctrica. Una demanda eléctrica que, si se consultan de nuevo los informes de REE, viene experimentando incrementos decrecientes desde el año 2003. Un dato silenciado por quienes postulan la ejecución de la línea.

Bajo este escenario energético plantear, como hace Asturias, la necesidad de la Sama-Velilla porque es preciso dotar de más capacidad eléctrica al sistema no tiene fundamento. Como no tiene fundamento argumentar que Asturias está en riesgo de colapso por la falta de esta línea. De nuevo, si se consultan los informes de REE se comprueba que el sistema eléctrico asturiano ofrece niveles de calidad plenamente satisfactorios, medidos tanto por el indicador de energía no suministrada al sistema (ENS) como por el indicador de tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias en la red de transporte.

No son, por tanto, objetivas las razones técnicas esgrimidas para justificar este tendido ni la puesta en marcha de nuevas centrales eléctricas, hasta cinco alimentadas por gas natural, en la comunidad autónoma vecina. Poco hemos aprendido del grave empacho de ladrillo y de sus nefastas consecuencias para la economía española por haberse saturado, sin una verdadera necesidad, la construcción de viviendas.

En todo caso, en el futuro, de ser necesario, la ubicación de nueva capacidad de generación tendría que orientarse hacia regiones del país con déficit permanente entre producción y consumo eléctrico, caso de Madrid, Valencia, Cataluña, País Vasco y Cantabria.

Sería mucho más sensato planificar de esta manera. Ahorraría la realización de costosas líneas de muy alta tensión, las pérdidas en el transporte de kilowatios y los fuertes impactos medioambientales. Así lo ha aconsejado en febrero de 2008 Victoriano Casajús, ex director general de REE. Incluso así se recoge como postulado fundamental en el nuevo modelo energético para España diseñado por la Fundación Ideas del PSOE.

Cabe preguntarse qué sentido tiene programar la construcción de más equipamiento eléctrico en zonas que pueden distar 400 o más kilómetros de las áreas de consumo, máxime cuando regiones del país con importante déficit eléctrico disponen de plantas regasificadoras infrautilizadas que bien podrían abastecer, de ser necesario, la instalación de nuevas centrales de gas natural. Son los casos de Barcelona, cuya planta regasificadora se utiliza al 43% de su capacidad nominal, Bilbao, empleada al 67%, y Sagunto, al 80%. Una situación de no pleno aprovechamiento de las infraestructuras gasistas que también se detecta en el resto de plantas regasificadoras ya existentes: Huelva al 42%, Cartagena al 35% y Mugardos (La Coruña) al 47%. Ante esta realidad resulta difícil entender la insistencia en construir una más, en el puerto de Gijón, cuando el funcionamiento de las ya operativas ofrece los niveles de utilización antes apuntados. El despropósito, por no introducir un mínimo de racionalidad económica en la planificación energética, puede ser mayúsculo.

El diagnóstico es claro. Se están empleando argumentos falsos para justificar un macro tendido eléctrico innecesario, muy agresivo para unas comarcas de montaña que tienen en el medioambiente, en su patrimonio natural, su primer recurso económico. Resulta obligado constatar, manejando datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que en agosto de 2009 León se ha convertido en el quinto destino español por turismo rural. Un logro que tendría que hacer reflexionar sobre los daños, irreparables, que causaría la Sama-Velilla a las posibilidades de desarrollo de la montaña central y oriental leonesa.

Queda fuera de toda duda que el proyecto encierra mayúsculas falsedades. Tantas como decir que el impacto ambiental de una línea eléctrica como la descrita pueda calificarse de moderado.

domingo, 14 de febrero de 2010

Foro por la Lógica y la Legalidad Energética

Representantes del Foro en su reunión del pasado viernes en Oviedo. Foto de Luisma Murias.

Estos días hemos recibido a través de nuestros compañeros de la Plataforma contra la línea de alta tensión Sama-Velilla y de nuestros compañeros de la ACAAT la propuesta de adhesión a un Foro por la Lógica y la Legalidad Energética, que pretende constituirse en una Coordinadora de todas las Plataformas que se encuentran en lucha contra los proyectos de REESA en el norte de España. Os dejamos con el texto fundacional de este Foro y con la noticia de su última reunión, en la que, como veréis, se apunta como objetivo fundamental a la lucha contra el Plan Energético Nacional, o lo que es lo mismo, la lucha por una nueva cultura de la energía que impida los planes puramente especulativos de la empresa que monopoliza el transporte de la energía eléctrica en nuestro país y para la cual, visto lo visto, no existe otro criterio que el del beneficio rápido pasando por encima de quien sea.

Aprovechando la Asamblea del próximo día 20, esperamos poder dar en breve una respuesta de adhesión a nuestros compañeros para colaborar en lo que, sin duda, es una magnífica iniciativa, que nos daría más fuerza en nuestra lucha contra REESA y que permitiría un futuro esperanzador en el que el medio rural se encuentre libre de amenazas que hipotecan continuamente su futuro.


Aquests dies hem rebut a través dels nostres companys de la Plataforma contra la línia d'alta tensió Sama-Velilla i dels nostres companys de la ACAAT la proposta d'adhesió a un Fòrum per la Lògica i la Legalitat Energètica, que pretén constituir-se en una Coordinadora de totes les Plataformes que es troben en lluita contra els projectes de REESA en el nord d'Espanya. Us deixem el text fundacional d'aquest Fòrum i la notícia de la seva última reunió, en la qual, com veureu, s'apunta com objectiu fonamental la lluita contra el Pla Energètic Nacional, o el que és el mateix, la lluita per una nova cultura de l'energia que impedeixi els plans purament especulatius de l'empresa que monopolitza el transport de l'energia elèctrica en el nostre país i per a la qual, vist el vist, no existeix altre criteri que el del benefici ràpid passant per sobre de qui sigui.
Aprofitant l'Assemblea del proper dia 20, esperem poder donar en breu una resposta d'adhesió als nostres companys per a col·laborar en el que, sens dubte, és una magnífica iniciativa, que ens donaria més força en la nostra lluita contra REESA i que permetria un futur esperançador en el qual el mitjà rural es trobi lliure d'amenaces que hipotequen contínuament el seu futur.

FORO POR LA LÓGICA Y LEGALIDAD ENERGÉTICA

Para hacer un frente común y unido ante a la irracionalidad e ilegalidad que hoy caracterizan la actuación de los bancos, las empresas eléctricas y las diferentes administraciones competentes en la toma de decisiones de política energética e implantación de las diferentes infraestructuras que muchas veces de forma irreversible definen el futuro del desarrollo energético en España, la práctica totalidad de los más activos y potentes colectivos ciudadanos constituidos para hacer frente a tal situación en la franja norte de nuestro país han decidido constituir un Foro Interregional por la Lógica y la Legalidad Energética. Foro que el pasado sábado día 30 de enero celebraba en León su primera reunión, a la que además de representantes de esos colectivos asistieron expertos jurídicos, económicos y técnicos, y en la que se tomaron los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Los colectivos ciudadanos abajo relacionadas deciden constituir un Foro de debate que se reunirá con periodicidad frecuente a fin de intercambiar conocimientos y experiencias de todos ellos y adoptar acuerdos que sirvan para hacer frente a la ilegal e ilógica actividad que hoy preside la planificación y el desarrollo energético en el ámbito territorial conjunto de todos ellos, una amplia franja del norte de España.

Segundo.- Ante el agravamiento de las consecuencias de la actual política energética que supone la situación de crisis y la necesidad de medidas para hacer frente a la misma, iniciar las actuaciones para constituir un colectivo interregional que represente a todos ellos en las futuras actividades que tengan el carácter de comunes.

Tercero.- Apoyar de forma genérica y colectiva las actividades que desarrollan todos y cada uno de los colectivos en el ámbito energético y, en concreto ahora a consecuencia de su inmediatez y posibles repercusiones para todos, la iniciativa del colectivo asturiano A.C.A., en la dirección solicitar la nulidad parcial del Acuerdo del Consejo de Ministros de España de 30 de mayo de 2008, por el que se aprobaba el “Documento de Planificación de los Sectores deElectricidad y Gas. Horizonte 2008-2016”.

Cuarto.- Celebrar la próxima reunión del Foro a mediados del mes de febrero en el lugar de Asturias y la fecha que establezcan los representantes del colectivo A.C.A., a fin de apoyar su citada iniciativa, continuar intercambiando conocimientos y opiniones y adoptar nuevos acuerdos comunes en la dirección más arriba señalada.En León a treinta de enero de dos mil diez.

Colectivos asistentes a la primera reunión del Foro:

Asturias:

A.V.A.LL. Asociación de vecinos y amigos de Llanes.
Asociación para la Defensa de la Cordillera Cantábrica Pico de la Liebre.
A.C.A. Agrupación Colectivos Asturianos (40 colectivos).

Cantabria:

A.C.A.A.T. Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión.

León:

Movimiento cívico. (agrupa a más de 40 asociaciones).

Anunciaron su apoyo y futura asistencia a las reuniones del Foro:

IZATE del País Vasco.

Acerca de la "moción" en el Ayuntamiento de Tremp

Como sabéis, este pasado jueves, 10 de febrero, estaba prevista la presentación de una moción en el Ayuntamiento de Tremp, de cuyo contenido os informábamos en anteriores entradas. Igualmente, os informábamos de que esta propuesta inicial de "moción" había sido modificada con posterioridad gracias a la colaboración de los compañeros que conocen mejor nuestra legislación, que observaron que la propuesta de moción no era la adecuada dado que, en todo caso, debía tratarse de una "Propuesta de resolución".
Pues bien, esta modificación de nuestra propuesta inicial, que llegó prácticamente el mismo jueves, aconsejó posponer para una futura ocasión la presentación en el Ayuntamiento de Tremp del texto que os presentábamos en la anterior entrada. No obstante, el pasado día 10, el representante de ERC en Tremp aprovechó para realizar una pregunta en el Ayuntamiento, a la cual el alcalde respondió, según nos comunican nuestros compañeros, con cierta ambigüedad, negando tener más noticias sobre los proyectos de REESA y señalando que había solicitado, para el caso del proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de la línea Foradada del Toscar-Pobla de Segur, el Estudio de Impacto Ambiental y el soterramiento de la línea a su paso por núcleos habitados. Señaló también que había recibido ya una respuesta negativa en relación con la petición de soterramiento (que, según dijo, había sido considerada innecesaria) y no habiendo tenido aún respuesta acerca de la petición de Estudio de Impacto Ambiental.
Hay que señalar, por último, que al pleno asistió una delegación de nuestros compañeros de La Terreta y que nuestros compañeros de CDC han preparado también, para este asunto, un texto del que nos informarán en breve.

Com sabeu, aquest passat dijous, 10 de febrer, estava prevista la presentació d'una moció en l'Ajuntament de Tremp, del contingut del qual us informàvem en anteriors entrades. Igualment, us informàvem que aquesta proposta inicial de "moció" havia estat modificada amb posterioritat gràcies a la col·laboració dels companys que coneixen millor la nostra legislació, que van observar que la proposta de moció no era l'adequada atès que, en tot cas, havia de tractar-se d'una "Proposta de resolució".
Doncs bé, aquesta modificació de la nostra proposta inicial, que va arribar pràcticament el mateix dijous, va aconsellar posposar per a una futura ocasió la presentació en l'Ajuntament de Tremp del text que us presentàvem en l'anterior entrada. No obstant això, el passat dia 10, el representant de ERC a Tremp va aprofitar per a realitzar una pregunta en l'Ajuntament, a la qual l'alcalde va respondre, segons ens comuniquen els nostres companys, amb certa ambigüitat, negant tenir més notícies sobre els projectes de REESA i assenyalant que havia sol·licitat, per al cas del projecte d'ampliació de la capacitat de transport de la línia Foradada del Toscar-Pobla de Segur, l'Estudi d'Impacte Ambiental i el soterrament de la línia al seu pas per nuclis habitats. Va assenyalar també que havia rebut ja una resposta negativa en relació amb la petició de soterrament (que, segons va dir, havia estat considerada innecessària) i no havent tingut encara resposta sobre la petició d'Estudi d'Impacte Ambiental.
Cal assenyalar, finalment, que al ple va assistir una delegació dels nostres companys de La Terreta i que els nostres companys de CDC han preparat també, per a aquest assumpte, un text del que ens informaran en breu.