martes, 8 de febrero de 2011

¡Autopista Eléctrica NO! Sin alternativas ni compensaciones

Después de advertir ayer, en la anterior entrada, que nos mantendríamos alerta para evitar y denunciar toda posible componenda en relación con la proyectada Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, descubrimos hoy, no sin cierto estupor, las declaraciones de Red Eléctrica de España, que podéis leer en Alt Pirineu.org, donde se informa que esta empresa estudia compensar a los ayuntamientos afectados por su proyecto de línea de alta tensión de 400.000 voltios.
No sabemos a ciencia cierta si este ofrecimiento es la nueva línea del guión establecido que REESA y algunos partidos políticos vienen escenificando desde la mascarada de la presentación del trayecto elegido para la Autopista Eléctrica (probablemente), pero, en cualquier caso, si lo que pretenden con semejante promesa de compensaciones (por cierto hablan de "estudiar", que es verbo más que maleable) es tratar de aparecer ante la opinión pública como personas sensibles ante las afecciones que produciría su línea de muy alta tensión en caso de llevarse a cabo el proyecto, mucho nos tememos que el tiro les ha salido por la culata.
En primer lugar, debemos recordar que nuestra Plataforma, plenamente convencida de que este proyecto tiene fines puramente especulativos (razón por la que afirmamos que es innecesaria y sólo responde a una política energética definible como "colonialista"), se comprometió en su manifiesto fundacional a negarse a admitir cualquier tipo de alternativa o compensación posible.
Pero es más, pensando seriamente en la posibilidad de compensar en alguna medida las afecciones de una infraestructura de estas características, surge de inmediato una pregunta a la que nos gustaría que nos respondiesen quienes estén dispuestos a avenirse a esta posibilidad: ¿es posible compensar de alguna manera a los afectados directos por una línea de 400.000 voltios? ¿Es que piensan regalarnos un seguro de vida a cada uno de los habitantes cuya salud quedará en serio riesgo por vivir continuamente bajo el campo electromagnético de semejante línea? ¿Piensan acaso en compensar a cada habitante por la pérdida patrimonial que supondrá la línea en unas tierras cuyas posibilidades de desarrollo pasan por el aprovechamiento de los recursos que ofrece un medio ambiente rico y diverso, como es el de nuestras tierras? ¿Se les ocurre, en fin, alguna posible compensación para aquellas familias que, como ya han declarado algunos habitantes del Pallars, se verán obligadas a cerrar los negocios relacionados con el turismo rural que habían levantado con esfuerzo en estos últimos años?
Mucho nos tememos, que, cuando hablan de compensaciones los afectados directos por el proyecto de Autopista Eléctrica somos simple moneda de cambio. Ya lo decíamos en estos días pasados: los partidos políticos que, como el PSOE, PAR y PP de Huesca, han mostrado su apoyo a la línea, simplemente esperan capitalizar nuestra oposición frontal a este proyecto obteniendo así una ventajosa posición a la hora de negociar compensaciones económicas que, obviamente, no llegarán nunca a aquellos lugares que están perfectamente dispuestos a sacrificar (véase, si no, cómo tratan algunos municipios a los núcleos agregados que ahora están amenazados directamente por la Autopista Eléctrica).
Ante lo leído en el artículo al que nos referíamos al inicio sólo nos queda añadir un ruego a los señores de REESA y a aquellos que cínicamente repiten sus consignas: DEJEN YA DE MENTIR A LA OPINIÓN PÚBLICA CON LA CANTINELA DE QUE EL TRAZADO ELEGIDO ES EL DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL. Semejante afirmación es objetivamente falsa, pero, ante todo, es indemostrable pues, a fecha de hoy no se ha realizado ningún Estudio de Impacto Ambiental que ofrezca las pruebas necesarias para decir algo así. Es más, como ha quedado ya demostrado (la propia Diputació de Lleida lo admitía en la moción de la que os informábamos en la anterior entrada) Red Eléctrica de España sólo ha estudiado (a través de las famosas estacas cuya presencia denunciábamos este pasado verano) el trazado de la antigua Graus-Sallente (esa línea que el Tribunal Supremo anuló, precisamente, por su impacto ambiental). Es el único trazado en el que pensaban desde un inicio, como denunciamos ya desde el 2008, cuando fue conocida su rocambolesca propuesta de múltiples alternativas.
Señores de REESA: ¿qué necesidad tienen de mentir y reírse de aragoneses y catalanes con el poder que ustedes detentan en la actualidad?

Després d'advertir ahir, en l'anterior entrada, que ens mantindríem alerta per evitar i denunciar tota possible avinença en relació amb la projectada Autopista Elèctrica Peñalba-El Arnero (Montsó)-Isona, descobrim avui, no sense cert estupor, les declaracions de Red Eléctrica de España, que podeu llegir en Alt Pirineu.org, on s'informa que aquesta empresa estudia compensar als ajuntaments afectats pel seu projecte de línia d'alta tensió de 400.000 volts.
No sabem amb certesa si aquest oferiment és la nova línia del guió establert que REESA i alguns partits polítics vénen escenificant des de la mascarada de la presentació del trajecte triat per a l'Autopista Elèctrica (probablement), però, en qualsevol cas, si el que pretenen amb semblant promesa de compensacions (per cert parlen de "estudiar", que és verb més que mal·leable) és tractar d'aparèixer davant l'opinió pública com a persones sensibles davant les afeccions que produiria la seva línia de molt alta tensió en cas que es dugui a terme el projecte, molt ens temem que el tir els ha sortit per la culata.
En primer lloc, hem de recordar que la nostra Plataforma, plenament convençuda que aquest projecte té finalitats purament especulatives (raó per la qual afirmem que és innecessària i només respon a una política energètica definible com a "colonialista"), es va comprometre en el seu manifest fundacional a negar-se a admetre qualsevol tipus d'alternativa o compensació possible.
Però és més, pensant seriosament en la possibilitat de compensar en alguna mesura les afeccions d'una infraestructura d'aquestes característiques, sorgeix immediatament una pregunta a la qual ens agradaria que ens responguessin els qui estiguin disposats a avenir-se a aquesta possibilitat: és possible compensar d'alguna manera als afectats directes per una línia de 400.000 volts? És que pensen regalar-nos una assegurança de vida a cadascun dels habitants la salut dels quals quedarà de debò risc per viure contínuament sota el camp electromagnètic de semblant línia? Pensen per ventura a compensar a cada habitant per la pèrdua patrimonial que suposarà la línia en unes terres les possibilitats de desenvolupament de les quals passen per l'aprofitament dels recursos que ofereix un medi ambient ric i divers, com és el de les nostres terres? Se'ls ocorre, en fi, alguna possible compensació per a aquelles famílies que, com ja han declarat alguns habitants del Pallars, es veuran obligades a tancar els negocis relacionats amb el turisme rural que havien aixecat amb esforç en aquests últims anys?
Molt ens temem, que, quan parlen de compensacions els afectats directes pel projecte d'Autopista Elèctrica som simple moneda de canvi. Ja ho dèiem en aquests dies passats: els partits polítics que, com el PSOE, PAR i PP d'Osca, han mostrat el seu suport a la línia, simplement esperen capitalitzar la nostra oposició frontal a aquest projecte obtenint així una avantatjosa posició a l'hora de negociar compensacions econòmiques que, òbviament, no arribaran mai a aquells llocs que estan perfectament disposats a sacrificar (vegeu, si no, com tracten alguns municipis als nuclis agregats que ara estan amenaçats directament per l'Autopista Elèctrica).
Davant el llegit en l'article al que ens referíem a l'inici només ens queda afegir un prec als senyors de REESA i a aquells que cínicament repeteixen les seves consignes: DEIXIN JA DE MENTIR A l'OPINIÓ PÚBLICA AMB LA CANTINELA QUE EL TRAÇAT TRIAT ÉS EL DE MENOR IMPACTE AMBIENTAL. Semblant afirmació és objectivament falsa, però, abans de res, és indemostrable doncs, a data d'avui no s'ha realitzat cap Estudi d'Impacte Ambiental que ofereixi les proves necessàries per dir alguna cosa així. És més, com ha quedat ja demostrat (la pròpia Diputació de Lleida ho admetia en la moció de la qual us informàvem en l'anterior entrada) Red Eléctrica de España només ha estudiat (a través de les famoses estaques la presència de les quals denunciàvem aquest passat estiu) el traçat de l'antiga Graus-Sallente (aquesta línia que el Tribunal Suprem va anul·lar, precisament, pel seu impacte ambiental). És l'únic traçat en el qual pensaven des d'un inici, com vam denunciar ja des del 2008, quan va ser coneguda la seva rocambolesca proposta de múltiples alternatives.
Senyors de REESA: quina necessitat tenen de mentir i riure's d'aragonesos i catalans amb el poder que vostès posseeixen en l'actualitat?

2 comentarios:

 1. Recompensará o comprará a los ayuntamientos?
  Después de esta noticia igual se apunta algún ayuntamiento más a laa causa.

  ResponderEliminar
 2. No hay mucha diferencia entre comprar y recompensar, ¿no? En todo caso, lo de recompensar recuerda a aquello de "vivo o muerto", que viene al caso dada la poca preocupación que REESA, el Gobierno de Aragón y la DPH muestran por la salud de los afectados y la supervivencia de algunas poblaciones.
  En cuanto a que la nota pueda animar a algunos a sumarse a la causa de Don Dinero, pues ellos verán. No parece sensato fiarse de una empresa que sólo dice que "va a estudiar..." y cuyas tácticas a la hora de comprar terrenos para sus pilonas (tal y como recuerdan muchos habitantes del municipio de Graus que vivieron los tiempos en que se levantaron las torres de la Aragón-Cazaril) son vergonzantes (abismales diferencias en el precio —en general ridículo— pagado a unos y otros, visita a los pueblos, como ocurrió en Torres del Obispo, acompañados de sacerdotes para ganarse el favor de la gente mayor, etc.).
  Obviamente, el sentido de nuestra entrada es el de denunciar el hecho de que puedan estar planeando vendernos de una manera miserable. Son los señores de REESA, con sus comunicados, los que tratan de seducir a los ayuntamientos con el señuelo del dinero; pero insistimos en que cualquier institución o partido que se sienta tentado debería pensárselo dos veces, tanto porque nosotros vamos a mantenernos vigilantes para denunciar donde sea preciso cualquier componenda o posible caso de corrupción, como porque, como hemos dicho, podrían estar cayendo en una trampa mortal al tratar con una empresa que es capaz de embolsarse 300.000 millones de pesetas (las que le pagó en concepto de indemnización por la Aragón-Cazaril el gobierno francés) cuando en realidad pretende reeditar la línea por la que se le pagaron y no ha utilizado ni una sola de esas pesetas en desmontar las torres por las que, teóricamente, entre otros conceptos, se les indemnizaba. En fin, aceptar cualquier posible compensación de una empresa que así actúa sería como vender el alma al diablo.
  Por último, si algo queremos dejar claro es que no cabe indemnización posible cuando lo que está en juego son las posibilidades de desarrollo futuro de nuestros pueblos y tierras. Si alguien cae en esa trampa, o es un ingenuo o es porque tiene un interés personal o privado. Para el bien público, la línea, en la medida en que imposibilitará todo aprovechamiento de nuestros principales recursos, significa la muerte de los pueblos y quien acepta dinero a cambio de semejante sacrificio es simplemente un traidor.

  ResponderEliminar